دیازینون

آفتکش دیازینون در بازار با نامهای تجاری بازودین   Basudin EC,WP,O,D,G,TC,SC ودیا کاپDiacap 30% SC وجود دارد. دیازینون از گروه حشره کشهای فسفره آلی وزیرگروه اسید فسفروتیوئیک بوده که تا حدی خاصیت سیستمتیک ونفوذی دارد.

دیمتوات

دیمتوات حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می باشد. دیمتوات ۴۰% مایع امولسیون شونده Dimethoate 40% EC  حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

دلتا مترین

آفتکش دلتا مترین در بازار با نام تجاری دسیس   Deeis 2.5% EC وجود دارد. دلتا مترین از گروه حشره کش های پایریتروئیدی بوده ودارای اثر تماسی وگوارشی میباشد. این ترکیب بصورت امولسیون۲٫۵ % EC طیف وسیعی از حشرات مکنده وجونده را از راسته های گوناگون کنترول می کند.

پرمترین

آفتکش پرمترین در بازار با نام تجاری آمبوش   Ambush 10% Ec & 25% EC وکوپکس Compex 25%WP & 5% WP وجوددارد. پرمترین حشره کشی از گروه پیریتروئیدهای مصنوعی با اثر تماسی وگوارشی میباشد. این به صورت امولسیونEC 25% طیف وسیعی از حشرات وبندپایان را کنترل میکند. چون این ترکیب به سرعت در دستگاه گوارش هیدرولیز میشود، بنابراین سمیت گوارشی ضعیفی دارد. پرمترین برای ماهی، زنبور عسل وسایر حشرات مفید ایجاد حساسیت میکند.

فن پروپاترین

آفتکش فن پروپاترین در بازار با نام تجاری دانیتولDanitol 10% EC وجود دارد. فن پروپاترین حشره کش کنه کش پیریتروئیدی با خاصیت غیر سیستمیک واثر تماسی وگوارشی میباشد که به صورت امولسیون۱۰ % EC برای کنترول حشرات وکنه های آفت گیاهی استفاده میشود.

سایپرمترین

سایپرمترین ۴۰% مایع امولسیون شونده  Cypermethrin 40% EC حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

مالاتیون

سم حشره کش و کنه کشی مالاتیون (پلیکم) تولید فرآورده های شیمیایی ایران در ایده آل اطلس است واز گروه ارگانوفسفره  ها با خاصیت غیر سیستمیک و اثر تماسی،گوارشی وتدخینی

فنیتروتیون

آفت کش فنیتروتیون در بازار با نام تجاری سومیتیونSumithion 50% EC وجود دارد. فنیتروتیون از گروه حشره کش های فسفره آلی وزیر گروه اسید فسفروتیوییک می باشد که به صورت غیر سیستمیک واثر تماسی، گوارشی ونفوذی برای کنترل طیف وسیعی از حشرات مکنده وجونده فرموله می شود.