بنومیل

قارچکشی سیستمیک از گروه بنزیمیدازول هاست که روی بسیاری از پاتوژنهای قارچی خطرناک کارایی بالایی از خود نشان داده است. بنساید در تماس با رطوبت به آرامی تجزیه می شود در خاک ودرشرایط مرطوب انبارنیز به تدریج تجزیه می شود، ولی در مقابل تابش نور مقاومت نشان می دهد. این قارچکش برای انسان ودام سمیت ضعیفی داشته و برای زنبورعسل نیز کم خطر است.

کاپتان

كاپتان قارچكش حفاظتی از گروه فتالیمیدها بوده كه بصورت پودر قابل اختلاط با آب برای كنترل طیف وسیعی از قارچها استفاده می‌شود. كاپتان در شرایط معمولی تبخیر نمی شود و در آب غیر محلول است. به حالت پودر در حرارت كمتر از ۶۰ درجه سانتیگراد به مدت طولانی پایدار می‌ماند ولی محلول آن در محیطهای قلیایی زود تجزیه می‌شود.

اکسی کلرور مس

اکسی کلرورمس قارچ کش و باکتری کش حفاظتی از گروه ترکیبات مسی بوده که به صورت پودر قابل اختلاط با آب جهت کنترل طیف وسیعی از پاتوژنها استفاده می شود. این ترکیب در آب و حلال های آلی به مقدار کم حل می شود ولی در اسیدهای قوی معدنی با تولید نمک حل می‌شود. در محیط های خنثی بسیار پایدار است. این قارچکش جهت کنترل طیف وسیعی از بیماریهای درختان میوه سرد سیری، هسته دار، سبزی و صیفی، مرکبات، نخیلات و گردو به کار برده می شود.

تبوکونازول 25%

تبوکونازول ۲۵% امولسیون، روغن در آب   Tebuconazole 25% EW یک قارچکش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده می باشد.

مانکوزب

مانکوزب قارچ کش حفاظتی با طیف عمل وسیعی است که دارای ماده موثر اتلین بیس دی تیوکاربامات روی و منگنز می باشد و برای کنترل بیماریهای گیاهی در محصولات مختلف و همچنین ضد عفونی بذرو میوه های انباری به کار میرود. مانکوزب در برابر حرارت و رطوبت به آهستگی تجزیه می‌شود. در محیط های اسیدی ناپایدار است.

متالاکسیل

متالاکسیل قارچ کش سیستمیک با تاثیر حفاظتی و درمانی که از طریق برگ و ساقه و ریشه جذب می شود و از گروه فنیل آمیدها یا اسیل آلانین ها می باشد و برای کنترل قارچ های بیماریزای اوومیست مخصوصا از سفیدکهای داخلی و قارچهای خاکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پروپیکونازول

پروپیکونازول ۲۵% مایع امولسیون شونده یک قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

پنکونازول

پنکونازول ۲۰% امولسیون، روغن در آب Penconazole 20% EW قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج. این قارچ کشی از گروه تری آزول ها می باشد و از طریق برگ جذب شده وبه سایر نقاط گیاه جابجا میشود.