متالاکسیل

متالاکسیل ۵% گرانول Metalaxyl 5% G قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

توضیحات

قارچ کش fungicide در اصطلاح به ترکیباتی اتلاق می گردد که سبب مرگ یا از بین رفتن پرگنه colony  قارچ  می شوند. مواد fungistatic ترکیباتی شبه قارچ کش می باشند که بدون از بین بردن قارچ سبب توقف رشد و یا مانع بیماریزایی آن می شوند. در برخی از موارد این ترکیبات سبب افزایش توان دفاعی گیاه در مقابل قارچ بیمارگر نیز شده اند.