پروپارژيت

این آفتکش در بازار بانام تجاری اومایتوجود دارد. این ترکیب از گروه سموم گوگرد دار و خانواده  سولیفیت استر ها بوده که دارای خاصیت تماسی قوی ودوام طولانی مدت میباشد. این کنه کش  با طیف کنه کشی بسیار وسیع روی درختان میوه، گیاهان زراعی، جالیزی وزینتی استفاده می شود پروپارژیت روی کنه های مقاوم به سموم فسفره نیز موثر است  وعموما بایستی یکبار در طول فصل زراعی توصیه میگردد.

توضیحات

این آفتکش در بازار بانام تجاری اومایتوجود دارد. این ترکیب از گروه سموم گوگرد دار و خانواده  سولیفیت استر ها بوده که دارای خاصیت تماسی قوی ودوام طولانی مدت میباشد. این کنه کش  با طیف کنه کشی بسیار وسیع روی درختان میوه، گیاهان زراعی، جالیزی وزینتی استفاده می شود پروپارژیت روی کنه های مقاوم به سموم فسفره نیز موثر است  وعموما بایستی یکبار در طول فصل زراعی توصیه میگردد. نیمه عمر این ترکیب در خاک؟؟؟ روز است. این کنه کش در مجاورت مواد قلیایی قوی و مواد اسیدی قوی؟؟؟ تجزیه می شود. در آب به مقدار؟؟ میلی گرم درلیتر قابلیت حلالیت دارد.

مکانیسم اثر

پروپارژیت کنه کشی است با خاصیت تماسی ودوام طولانی مدت، این کنه کش دارای اثر غیر سیستمیک بوده که تا حدی یه لایه خارجی روی برگ نفوذ نموده والبته بیشتر روی سطح برگ باقی می ماند. بنابراین در محصولات سمپاشی شده با پروپارژیت مخصوصا درختان میوه مقدار باقیمانده در گوشت میوه بسیار اندک می باشد.  این کنه کش روی کنه های مقاوم به سموم فسفره  نیز مو ثر بوده ولی به دلیل جلوگیری از بروز مقاومت باید یکبار در طول فصل زراعی توصیه گردد وتناوب مصرف کنه کش هایی با مکانیسم اثر متفاوت ضروری است.

موارد مصرف

پروپارژیت بسیاری از گونه های کنه های آفت گیاهی را(مخصوصا در مراحل متحرک) در بسیاری از جمله انگور، درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، درختان میوه آجیلی، سبزیجات، گوجه فرنگی،پنبه ،ذرت، حبوبات، گیاهان زینتی کنترل می کند.

بهترین زمان  مصرف این کنه کش، سمپاشی اول: پیش بهاره ( از آغاز تورم جوانه تا قبل از باز شدن جوانه) و

سمپاشی دوم: با مشاهده؟؟؟ عدد از مراحل متحرک کنه روی یک برگ است. پروپارژیت باید روی به، گلابی، رز ،توت فرنگی، پنبه، حبوبات با احتیاط مصرف می گردد. همچنین بهتر است سمپاشی اوایل صبح انجام شود. در مورد کنه کش ها نباید تناوب در مصرف با سایر کنه کش ها فراموش شود. فاصله اخرین سمپاشی با این کنه کش تا برداشت محصول؟؟ هفته است.

سازگاری و اختلاط

این کنه کش روی محصولاتی نظیر به، گلابی، رز،توت فرنگی،و پنبه با ارتفاع کمتر از؟ سانتی متر ایجاد گیاه سوزی می کند. همچنین روی مرکبات ولوبیا علائم گیاهسوزی مشاهده می گردد. این کنه کش با ترکیبات قلیایی روغن هایی جهت محلول پاشی زمستانه وتابستانه ونیز سمومی که دارای مقدا زیادی حلال روغنی می باشند غیر قابل اختلاط می باشد