آبامکتین

کنه کش و حشره کش آبامکتین1/8% پلیکم تولید فراورده های شیمیایی در ایده آل اطلس

توضیحات

کنه کش و حشره کش آبامکتین1/8%