کاربندازیم

قارچ کش سیستمیک از گروه بنزیمیدازول می باشد و روی تعداد زیادی از پاتوژنهای قارچی خطرناک اثر بخشی زیادی دارد. این قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان از طریق ریشه و نسوج سبز، جذب شده و منتقل می شود. این قارچ کش دارای نمکهای فسفات هیدروکلراید هیپو فسفیت است. قارچ کش کاربندازیم علیه سیاهک آشکار گندم و جو مصرف دارد.

توضیحات

کاربندازیم ۶۰% پودر با قابلیت تر شوندگی

  Carbendzim 60%WP

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

قارچ کش سیستمیک از گروه بنزیمیدازول می باشد و روی تعداد زیادی از پاتوژنهای قارچی خطرناک اثر بخشی زیادی دارد. این قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان از طریق ریشه و نسوج سبز، جذب شده و منتقل می شود. این قارچ کش دارای نمکهای فسفات هیدروکلراید هیپو فسفیت است. قارچ کش کاربندازیم سمیران علیه سیاهک آشکار گندم و جو مصرف دارد. کاربندازیم با جلوگیری از بیوسنتز بتاتوبولین که موجب اختلال در تقسیم هسته می شود، اثر خود را اعمال می کند. نام تجاری ثبت شده سازمان حفظ نباتات برای این محصول باويستين می باشد.

  • قارچکشی از گروه بنزوایمیدازول ها می باشد و بصورت ضدعفونی بذر قبل از کاشت بکار می رود .
  • در صورت سمپاشی کردن از طریق ریشه و نسوج سبز جذب شده و منتقل می شود .
  • با ترکیبات قلیایی مانند لایم سولفور سازگاری ندارد.
  • کاربندازیم جهت کنترل بیماریهایی از قبیل لکه برگی سرکوسپورایی در چغندر قند ، مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه در گیاهان زینتی،فوزاریوم و سپتوریا در غلات و کنترل رایزوکتونیا در پنبه نیز موثر است.
محصول بیماری مقدار مصرف
گندم و جو سیاهک آشکار و پنهان ۲ در هزار ضدعفونی بذر قبل از کاشت و۲٫۵ در هزار در سطح وسیع برای سیاهکهای آشکار و پنهان

کاربندازیم با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.کاربندازیم به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.