پنکونازول

پنکونازول ۲۰% امولسیون، روغن در آب Penconazole 20% EW قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج. این قارچ کشی از گروه تری آزول ها می باشد و از طریق برگ جذب شده وبه سایر نقاط گیاه جابجا میشود.

توضیحات

پنکونازول ۲۰% امولسیون، روغن در آب

Penconazole 20% EW

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

  • قارچ کشی از گروه تری آزول ها می باشد.
  • این قارچکش از طریق برگ جذب شده وبه سایر نقاط گیاه جابجا میشود.
  • جهت حصول نتیجه بهتر پوشش کامل اندام های گیاهی با محلول قارچکش الزامی است.
محصول بیماری مقدار مصرف
انگور سفیدک پودری ۰٫۱۲۵ در هزار

پنکونازول با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.پنکونازول به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.از مصرف سم در زمان برداشت دانه و برگ خودداری شود.