پروپیکونازول

پروپیکونازول ۲۵% مایع امولسیون شونده یک قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

توضیحات

پروپیکونازول ۲۵% مایع امولسیون شونده

  Propiconazole 25% EC

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

  • قارچ کشی از گروه تریازول ها می باشد و دارای اثر حفاظتی و معالج می باشد.
  • دارای خاصیت جابه جایی برگ به ریشه و برعکس از طریق آوند چوبی می باشد.
  • فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول برنج، گندم و جو ۳۰ روز و برای ذرت ۲۱ روز می باشد و بهترین نتیجه سم پاشی در مراحل اولیه بیماری حاصل می شود.
  • برای کنترل سیاهک آشکار نیشکر، فرو بردن قلمه قبل از کاشت در محلول دو در هزار توصیه می شود.
محصول بیماری مقدار مصرف
برنج شیت بلایت ۱ لیتر در هکتار
)بصورت محلول پاشی و در صورت آلودگی ۳۰% از ساقه های برنج(
گندم فوزاریوم خوشه ۱ لیتر در هکتار

( حداقل یک نوبت سم پاشی در مرحله گلدهی و در صورت نیاز، تکرار سم پاشی به فاصله ۷ روز)

زنگ ۰٫۵ لیتر در هکتار

پروپیکونازول با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.پروپیکونازول به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.