متالاکسیل

متالاکسیل قارچ کش سیستمیک با تاثیر حفاظتی و درمانی که از طریق برگ و ساقه و ریشه جذب می شود و از گروه فنیل آمیدها یا اسیل آلانین ها می باشد و برای کنترل قارچ های بیماریزای اوومیست مخصوصا از سفیدکهای داخلی و قارچهای خاکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توضیحات

متالاکسیل ۵% گرانول

Metalaxyl 5% G

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

متالاکسیل قارچ کش سیستمیک با تاثیر حفاظتی و درمانی که از طریق برگ و ساقه و ریشه جذب می شود و از گروه فنیل آمیدها یا اسیل آلانین ها می باشد و برای کنترل قارچ های بیماریزای اوومیست مخصوصا از سفیدکهای داخلی و قارچهای خاکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  •  قارچکشی از گروه آسیل آلانین می باشد.
  • این قارچکش از طریق برگ و ساقه و ریشه جذب میشود و برای کنترل بیماری هایی که بوسیله قارچ های هوازاد و خاک زاد در محصولات نیمه گرمسیری و گرمسیری ایجاد می شود مناسب است
  • متالاکسیل پس از جذب با جلوگیری از سنتز پروتئین در قارچ ها رشد آنها را متوقف می سازد.
  • کاربرد این قارچکش در خاکهای غنی از مواد آلی، ممکن است نتایج دلخواه را درپی نداشته باشد.
  • این ترکیب را می توان به منظور ضد عفونی بذر، خیساندن خاک ، فرو بردن ریشه در محلول قارچکش و سم پاشی اندامهای هوایی نیز استفاده نمود.
محصول بیماری مقدار مصرف
خیار پوسیدگی طوقه ۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار
  • جهت کنترل بوته میری جالیز و سفیدک داخلی جالیز نیز بکار می رود و حداقل فاصله سمپاشی تا برداشت محصول ۷ روز می باشد.

متالاکسیل با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.متالاکسیل به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.