مانکوزب

مانکوزب قارچ کش حفاظتی با طیف عمل وسیعی است که دارای ماده موثر اتلین بیس دی تیوکاربامات روی و منگنز می باشد و برای کنترل بیماریهای گیاهی در محصولات مختلف و همچنین ضد عفونی بذرو میوه های انباری به کار میرود. مانکوزب در برابر حرارت و رطوبت به آهستگی تجزیه می‌شود. در محیط های اسیدی ناپایدار است.

توضیحات

مانکوزب ۸۰% پودر با قابلیت تر شوندگی

 Mancozeb 80% WP

قارچکش حفاظتی

Protective Fungicide

مانکوزب قارچ کش حفاظتی با طیف عمل وسیعی است که دارای ماده موثر اتلین بیس دی تیوکاربامات روی و منگنز می باشد و برای کنترل بیماریهای گیاهی در محصولات مختلف و همچنین ضد عفونی بذرو میوه های انباری به کار میرود. مانکوزب در برابر حرارت و رطوبت به آهستگی تجزیه می‌شود. در محیط های اسیدی ناپایدار است.

  • قارچکشی از گروه اتیلن بیس دی تیو کارباماتها می باشد.
  • مانکوزب در تقلیل جمعیت کنه ها نیز موثر است.
  • فاصله بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول نباید کمتر از ۱۴ روز باشد.
  • این قارچکش جهت سیاهک سخت جو، مومیایی درختان میوه هسته دار و کنترل بوته میری کدوئیان نیز بکار می رود.
محصول بیماری مقدار مصرف
گندم سیاهک پنهان ضد عفونی بذر به نسبت ۲ در هزار
مرکبات کنه نقره ای ۲ کیلو گرم در هزار لیتر آب
بادام لکه آجری ۲ کیلو گرم در هزار لیتر آب
نخود برق زدگی ۲ کیلو گرم در هکتار
یونجه سفیدک داخلی ۲ کیلو گرم در هکتار
توتون سفیدک داخلی ۲ – ۱ کیلو گرم در هکتار
میخک زنگ ۱/۵-۲   کیلوگرم در هزار لیتر آب

(به صورت پیشگیری همرا ه با مویان به نسبت ۰٫۵ در هزار)

مانکوزب با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.مانکوزب به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.