تبوکونازول 25%

تبوکونازول ۲۵% امولسیون، روغن در آب   Tebuconazole 25% EW یک قارچکش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده می باشد.

توضیحات

تبوکونازول ۲۵% امولسیون، روغن در آب   

Tebuconazole 25% EW

قارچکش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده

 Systemic Fungicide With Protective , Curative & Eradicative Action

  • قارچکشی از گروه تریازول ها می باشد.
  • بهترین نتیجه زمانی حاصل خواهد شد که کاربرد سم در مراحل اولیه توسعه بیماری صورت گیرد.
  • برای کنترل زنگ زرد و سیاهک هندی گندم، محلول پاشی به نسبت یک لیتر در هکتار (EW) صورت می گیرد.
محصول بیماری مقدار مصرف
گندم زنگ زرد گندم ۱ لیتر در هکتار

تبوکونازول با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.تبوکونازول به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.