بنومیل

قارچکشی سیستمیک از گروه بنزیمیدازول هاست که روی بسیاری از پاتوژنهای قارچی خطرناک کارایی بالایی از خود نشان داده است. بنساید در تماس با رطوبت به آرامی تجزیه می شود در خاک ودرشرایط مرطوب انبارنیز به تدریج تجزیه می شود، ولی در مقابل تابش نور مقاومت نشان می دهد. این قارچکش برای انسان ودام سمیت ضعیفی داشته و برای زنبورعسل نیز کم خطر است.

توضیحات

بنومیل ۵۰% پودر با قابلیت تر شوندگی  

Benomyl 50% WP

قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی ومعالج 

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

قارچکش سیستمیک از گروه بنزیمیدازول هاست که روی بسیاری از پاتوژنهای قارچی خطرناک کارایی بالایی از خود نشان داده است. بنساید در تماس با رطوبت به آرامی تجزیه می شود در خاک ودرشرایط مرطوب انبارنیز به تدریج تجزیه می شود، ولی در مقابل تابش نور مقاومت نشان می دهد. این قارچکش برای انسان ودام سمیت ضعیفی داشته و برای زنبورعسل نیز کم خطر است.

  • قارچ کشی از گروه بنزیمیدازولها می باشد.
  • دارای اثر پیشگیری کنندگی و درمانی می باشد، که از طریق برگ و ریشه در تمام گیاه جا به جا می شود.
  • برای کنترل لکه برگی سرکوسپورایی و سفیدک پودری چغندرقند، کاربرد ۱ تا ۱٫۵ کیلوگرم در هکتار بنومیل به محض مشاهده اولین نشانه های بیماری انجام می شود.
  • دوره کارنس ۳ هفته ای برای سم باید رعایت گردد.
  • برای کنترل لکه سیاه و سفیدک پودری سیب، محلول پاشی اول به نسبت ۰٫۵ در هزار در زمان تورم جوانه های گل، محلول پاشی دوم پس از ریزش گلبرگ ها و مرحله سوم ۱۰ روز پس از نوبت دوم صورت می گیرد.
نام محصول نوع آفت مقدار مصرف
برنج پوسیدگی ریشه و طوقه ۲ کیلوگرم درهزار لیتر آب
لکه قهوه ای
چغندرقند سفیدک حقیقی ۱ کیلوگرم در هکتار
سیب سفیدک حقیقی ۰/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب
لکه سیاه
توت خشکیدگی سرشاخه ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب
توتون پوسیدگی سفید ریشه ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب
نخود برق زدگی ۲ کیلوگرم در هزار آب
درختان میوه پوسیدگی سفید ریشه ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب

بنومیل با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.بنومیل به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.