توضیحات

تری بنورون متیل ۷۵% پودر قابل انتشار درآب

Tribenuron Methyl 75% DF

علف کش تماسی و انتخابی

Contact & Selective Herbicide

تری بنورون متیل مانع تقسیم سلولی به وسیله جلوگیری از بیو سنتز اسیدهای آمینه ضروری والین و ایزولوسین می شود.

  • علف کشی از گروه سولفونیل اوره است.
  • جذب از طریق اندامهای هوایی با فعالیت ناچیز و یا فاقد فعالیت در خاک.
  • حداکثر دفعات سمپاشی ۱ بار در سال برای هر محصول می­باشد.
  • کاربرد آن به صورت مخلوط با دیگر با دیگر علف­کشهای گروه سولفونیل اوره ویا به طور متوالی با علف­کشهایی که حاوی ترکیبات سولفونیل اوره هستند، توصیه نمی شود ،مگر آن که روی برچسب ذکر شده باشد.
  • بهتر است سمپاشی در زمان کوچک بودن علفهای هرز و یا رشد سریع آن­ها صورت گیرد.
  • این علفکش روی شاخ و برگ و ریشه علفهای هرز غلات موثر است.
  • سمپاشی علفهای هرز بزرگ که اغلب حساسیت کمتری دارند باید به طور کامل انجام گیرد.
  • کنترل علف هرز در شرایط خشک ممکن است بازده خوبی در پی نداشته باشد.
  • مرگ علف هرز ممکن است ۲۰-۱ روز به طول انجامد. دوزهای بالاتر این علفکش برای علفهای هرز نیمه حساس مانند شاه­تره و هفت بند توصیه می­شود. تاثیر گرانستار روی کنگر وحشی، پنیرک، گل گندم، سیزاب و پیچ صحرائی ضعیف یا ناچیز است. از این رو ممکن است افزودن مویان ویا توفوردی مورد نیاز باشد.
  • کاربرد آن روی محصولاتی که در شرایط تنش به سرمی­برند و یا رشد فعالی ندارند توصیه نمی شود.
محصول علف هرز میزان مصرف
گندم و جو علفهای هرز پهن برگ ۱۰ تا ۲۰ گرم در هکتار هنگام ۲ تا ۴ برگی علفها (از اول تا پایان پنجه زدن گندم)

تری بنورون متیل با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.تری بنورون متیل به غیر از کشت های ذکر شده و علفهای هرز نامبرده توصیه نمی شود.