توضیحات

کلودینافوپ پروپارژیل ۸% مایع امولسیون شونده

Clodinafop Propargyl 8% EC

علفکش سیستمیک و انتخابی در مزارع گندم

Systemic & Selective Herbicide In Wheat Fields

علف کش انتخابی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جهت علف های کشیده برگ یکساله مزارع گندم ( یولاف وحشی، خونی علف، چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک) به صورت پس رویشی.

  • علفکشی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید است.
  • جذب از طریق اندامهای هوایی و تا حدودی از طریق ریشه و قابل انتقال در آوندهای چوب و آبکش
  • در صورت کاربرد این علفکش به همراه ایمن ساز (کلوکوئینتوست) باید از مصرف این علفکش در مزارع جو خودداری نمود.کاربرد توام علفکش و ایمن ساز سبب بهبود تحمل محصول به کلودینافوپ پروپارژیل می­گردد.
  • محلول­پاشی در زمان جوانه­زنی عمده علفهای هرز، قبل از وقوع کاهش عملکرد محصول در اثر رقابت با علفهای هرز صورت می­گیرد.
  • تاپیک علف­های هرز یولاف وحشی، چچم و فالاریس را بهتر از سایر باریک­ برگ­کش­های انتخابی گندم، کنترل می­کند.
  • این سم قابلیت اختلاط با توفوردی را ندارد اما میتوان آن را به همراه علف­کش گرانستار بکار برد.
  • کنترل بهینه این علفکش در زمان سبز شدن همه علفهای هرز چمنی صورت میگیرد. از این رو، باید منتظر جوانه­زنی موثر بذرها روی بسترهای خشک ویا کلوخه­ای شد.
  • در صورت وقوع بارندگی ظرف ۱ ساعت پس از تیمار، اثر کنترل ممکن است کاهش یابد.
  • امکان بروز مقاومت به این علفکش در علفهای هرز بالاست.
  • در مزرعه تیمار شده با این علفکش فقط می توان از گونه های زراعی پهن برگ در تناوب زراعی بهره برد.
نام محصول نام علف هرز مقدار مصرف
گندم علفهای هرز باریک برگ یکساله (یولاف وحشی، علف خونی، چچم،  دم روباهی باریک) ۱ – ۰٫۸ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی با توجه به نوع علف هرز و مرحله رویشی آنها (حداکثر تا پایان پنجه­زنی)

از مصرف کلودینافوپ پروپارژیل در مزارعی که بروز مقاومت مشاهده گردیده اجتناب گردد.کلودینافوپ پروپارژیل با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.کلودینافوپ پروپارژیل به غیر از علفهای هرز باریک برگ در مزارع گندم توصیه نمی­شود.