توضیحات

پاراکوات ۲۰% مایع قابل حل در آب

Paraquat 20% SL

علفکش تماسی و عمومی

Contact & Non- selective Herbicide

 • علف کشی از گروه بای پریدیلیوم است.
 • از طریق برگ جذب می­شود و به مقدار کم در آوند چوب قابل انتقال است و با اثر جابجایی به غشاء سلولی و سیتوپلاسم آسیب میرساند.
 • پاراکوات برای کنترل علفهای هرز یک ساله که حد واسط بین کاشت تا رویش محصول رشد می کنند نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
 • در تماس با خاک به سرعت بی اثر و غیر فعال می­شود.
 • به شاخ و برگ و تنه درختان جوان نباید پاشیده شود.
 • مصرف پاراکوات به همراه مویان درجه تاثیر آن را افزایش می دهد.
 • مصرف این علف کش در زمانی که طول علفهای هرز کمتر از ۱۵ سانتی متر باشد ترجیح داده می شود.
 • وقوع بارندگی ۱۰ دقیقه بعد از سمپاشی امکان شستشوی علف کش از سطح گیاه را فراهم می کند.
 • دوزهای پایین پاراکوات بهتر است همراه با خیس کننده استفاده شود.
 • موفقیت در کنترل علف های هرز چندساله توسط پاراکوات تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سمپاشی تا تخلیه کامل ذخایر غذایی ریشه های گیاه تکرار شود.
 • به شاخ و برگ و تنه درختان جوان نباید پاشیده شود.دوز مناسب با توجه به پیشرفت مرحله رویشی علف هرز تعیین می­شود.
 • کاربرد پاراکوات در مناطقی که سابقه سس دارند مناسب است.
 • پاراکوات برای کنترل علفهای هرز مزارع سیب زمینی وتا زمانیکه ۲۰ درصد غده ها سبز شده باشند قابل مصرف است .
 • در مورد سس یونجه و شبدر، بعد از سبز شدن سس و فقط برای از بین بردن هسته های اولیه آلوده به کار می رود. از جابجایی یونجه های آلوده به سس نیز باید خودداری نمود.
 • کاربرد این علف کش در یونجه ، انگور فرنگی ، مو ،تمشک و سایر میوه ها باید با دقت ودر زمان خواب زمستانی این گیاهان صورت گیرد.
 • در گونه های پیاز دار ،پاراکوات قبل از ظهور پیازها (حداقل ۳ روز قبل از ظهور در خاکهای شنی ) ویا آخر فصل مصرف می شود.
 • سم پاشی در تاکستان به صورت هدایت شده و فقط روی علفهای هرز رشد کرده انجام می شود و باید از برخورد محلول سم با قسمتهای سبز تاکستان جلوگیری به عمل آید.
 • برای مزارعی که تراکم علفهای هرز آنها بیشتر ویا مراحل رویشی آن­ها پیشرفته تر باشد باید از دوز بالاتری استفاده نمود.
 • درمحصولات جالیزی و برای مبارزه با علفهای هرز یکساله (اعم از پهن برگ یا باریک برگ) باید پاراکوات در مرحله۴ تا ۶ برگی و بصورت محلول پاشی به کار برده شود. البته بوته های جالیز باید از برخورد با قطرات علف کش محفوظ بمانند.
 • پاراکوات در خزانه گوجه فرنگی ،فلفل و بادمجان و برای کنترل علفهای هرز بذری که زودتر سبز شده اند نیز بکار می رود.
 • حداکثر دفعات تیمار ۱ بار در سال برای یونجه ، کاهوی مزرعه ای ، سبزیجات گلخانه­ای و گیاهان زینتی و ۳ بار در سال برای نعناع و علفهای هرز پر شاخ و برگ می باشد.
 • دوره کارنس برای نعناع و سبزیجات برگی ۸ هفته است.
نام محصول نوع علف هرز مقدار مصرف
درختان میوه دانه دار و هسته دار و مرکبات علفهای هرز پهن برگ و کشیده برگ ۳ تا ۵ لیتر در هکتار وقتی ارتفاع علفها ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر
سیب زمینی علفهای هرز پهن برگ و کشیده برگ ۳ لیتر در هکتار بعد از سبز شدن علف و قبل از رویش سیب زمینی
یونجه،شبدر سس ۳ تا ۵ لیتر در هکتار بعد از رویش سس
نیشکر علفهای هرز پهن برگ و کشیده برگ محلول ۱% یا ۳ تا ۵ لیتر در هکتار

پاراکوات با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.پاراکوات به غیر از کشت های ذکر شده و علفهای هرز نامبرده توصیه نمی شود.