رونستار اگزادیازینون

علف کش اگزادیازینون در بازار با نام تجاري رونستار  (Ronstar 12% SL , 25% EC)

توضیحات

علف کش اگزادیازینون در بازار با نام تجاري رونستار  (Ronstar 12% SL , 25% EC) وجود دارد. اگزاديازون علف کشــي است از گروه اکساد ديازول که داراي خاصيت تماسي، انتخابي و سيستميک بوده و براي کنترل علف هاي هرز مزارع برنج بصـورت پس از رويش علف هــاي هرز و در مزارع پيازبصــورت بعد از کاشت و قبل از سبز شدن علف هاي هرز مورد استفــاده قرار مي گيرد. اين علف کش در بدن پستانداران طـي ۷۲ ساعت عمــدتاً از طريق ادرار، دفع و حذف مي شود. همچنين به سرعت توسط ذرات کلوئيدي و هوموس موجود در خاک با آبشويي يا انتقال جذب مي شود. نيمه عمر آن در خاک ۳ تا ۶ ماه است ولي بافت خاک را بهم نمي زند.

مکانيسم اثر

اين علف کش از طريق مهار آنزيم پروتوپورفيرينوژن اکسيداز (post-emergence)  عمل مي کند و بدين ترتيب از رشد و  نمو علف هاي هرزي که جوانه زده اند جلوگيري نموده و به دليل دوام در طي فصل، منجر به پژمردگي و توقف رشدآنها مي گردد. اگزاديازون سريعاً در گياه هرز نفوذ نمـوده و از طريق ساقه و برگ علف هرز جذب و متابوليز مي گردد و باقيمانده آن در گياه تجمع نمي يابد.

موارد مصرف

اگزاديازون علف کشي است ۳ منظـوره که  جهت کنترل علف هاي هرز پهن برگ، باريک برگ و جکن ها مصرف مي گردد. اين علف کش با فرمولاسيون هاي مختلف توليد و به بازار عرضه گرديده که عبارتنــد از اگزاديازون ۱۲% SL  که بــه مقدار ۳/۵ تا ۴ ليتر در هکتــار براي کنترل پس از رويشي علف هاي هرز مزارع برنج که شامل سوروف، اويار سلام، لــويي،  قاشق واش، تير کمان آبي، سير پــوس، عدسک آبي و سل واش مي باشندو اگزاديازون ۲۵%  امولسيون (۲۵% EC) که به مقدار ۳ ليتر در هکتار بصـــورت بعد از کاشت و قبل از سبز شدن علف هاي هرز در مــزارع پياز  شامـل پيچک، انــواع تاج خروس، سوروف و انواع ارزن وحشي استفاده مي شود. اين علف کش روي علف هاي هــرز تک لپه اي و دو لپه اي در برنج موثر مي باشــد. همچنين اين علف کش را  مي توان جهت کنترل علف هاي هرز پهن برگ و باريک يکساله بصورت پس از رويشي و قبل از دويشي در روي محصولاتي نظير گياهان زينتي، درختان ميوه،  مرکبات انگور، پنبه، سويا، آفتابگردان توصيه نمود. بهترين زمان مصرف اگزاديازون قبل از دو برگي شدن سوروف، حدود پنج تا هشت روز از نشاکاري وقتي که  دو سامنتيمترآب (از کف مزرعه) کاملاً سطح مزرعه را پوشانده، بطوريکه خاک مزرعه نمايان نباشد مي توان اگزاديازون را در سطح مزرعه پاشيد.

سازگاري و اختلاط

برخي از گياهان زينتي از جمله ميخک تا حدي به اين علف کش متحمل بوده و مي بايستي  اگزاديزينون به صورت پس رويشي مصرف گردد. قابل اختلاط با اکثر علف کش هاي رايج و توصيه شده مي باشد ولي قبل از هر گونه اختلاط، بايد آزمايش اختلاط پذيري صورت گيرد.