توضیحات

بوتاکلر ۶۰% مایع امولسیون شونده

Butachlor 60% EC

علفکش سیستمیک و انتخابی  در مزارع برنج

Systemic & Selective Herbicide In Rice Fields

بوتاکلر علف كش سیستمیك و انتخابی، از خانواده استانیلیدها (آمیدها) بوده كه برای كنترل علفهای هرز یکساله باریک برگ و بعضی از پهن برگ های مزارع برنج استفاده می‌شود. بوتاکلر در خاك و آب به سرعت تجزیه شده و به مشتقات قابل حل در آب تبدیل می شود. همچنین در خاك با فعالیت میكروبی از بین می‌رود. کاربرد این علفکش بصورت پیش رویش در مزرعه و خزانه می باشد.

  • علف کشی از گروه کلرو – استانیلید (آمید) است.
  • بازدارنده سنتز پروتئین است و از تقسیم سلولی جلوگیری می کند که توسط جوانه های در حال رشد جذب می­شود.
  • اثر این سم به میزان آبی که در دسترس گیاه می­باشد بستگی دارد لذا برای کسب نتیجه بهتر باید بعد از بارندگی ویا آبیاری و در زراعتهای برنج بعد از تخت نمودن آب مصرف شود .
نام محصول نوع علف هرز مقدار مصرف زمان مصرف
برنج علفهای هرز یکساله کشیده برگ و بعضی پهن برگها، قبل از رویش در مزرعه و خزانه ۳ تا ۴ لیتر در هکتار ۴ تا ۷ روز پس از نشا و قبل از ۲ برگی شدن سوروف
  • کاربرد این علف­کش به صورت پیش رویشی در مزرعه و خزانه برنج می­باشد.

بوتاکلربا نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.بوتاکلر به غیر از کشت های ذکر شده و علفهای هرز نامبرده توصیه نمی شود.