توضیحات

بنتازون ۴۸% مایع قابل حل در آب

Bentazon 48% SL

علفکش تماسی و انتخابی

Contact & Selective Herbicide

 • علف کشی از گروه بنزوتیودیازون است.
 • بازدارنده عمل فتوسنتز در فتوسیستم II است که عمدتا از طریق برگ جذب می شود.
 • میزان فعالیت درون خاک بسیار ناچیز و به صورت post emergence مصرف میشود
 • برای سمپاشی با بنتازون آب مزرعه باید تخلیه شود.
 • کاربرد این علفکش دربعضی مراحل رویشی و بعضی ارقام گیاه زراعی اثرات منفی دارد.از این رو در نقاطی که سابقه مصرف ندارند،قبل از کاربرد گسترده ابتدا در سطوح بسیار محدود آرمایشات منطقه ای انجام گیرد.
 • بنتازون در اختلاط با سایر علفکشها نیز کاربرد دارد.
 • در برخی موارد به منظور افزایش میزان تاثیر ، مواد روغنی همراه علف کش استفاده می شود.
 • وقوع بارندگی ۴ تا ۸ ساعت بعد از سمپاشی باعث کاهش تاثیر علفکش می شود .علف های هرز در موقع سم پاشی باید ۳ تا ۵ برگی باشند.
 • سم پاشی در مراحل اولیه رشد علفهای هرز انجام می گیرد.
 • این علف کش نباید در درجه حرارت بالای ۲۱ درجه سلسیوس مصرف شود.
 • در صورت تشنگی گیاه حتی با با وجود شبنم روی آن و یا احتمال بارندگی و یخبندان مصرف این علف کش توصیه نمی شود.
 • کاربرد این علف کش در دوزهای پایین در مراحل رشد رویشی علفهای هرز توصیه می شود. ذرت در مراحل مختلف رشد سازگاری مناسبی نسبت به بنتازون دارد. از این رو کاربرد آن در زمان رشد ذرت و سورگوم که امکان کاربرد توفوردی وجود ندارد بسیار با اهمیت است.
 • کاربرد آن درسویا بعد از ظهور دو برگ اصلی این گیاه و زمان ۲ تا ۴ برگی شدن علفهای هرز پهن برگ رضایت بخش خواهد بود. کاربرد علفکشهایی مانند متری بوزین که به صورت قبل از کاشت یا پیش رویشی قبلا در زراعت سویا مورد استفاده قرار گرفته اند در صورت کاربرد بنتازون عوارض گیاه سوزی را افزایش میدهند.
 • از کاربرد این علف کش در ساعات گرم روز باید خودداری نمود. بعضی ارقام ممکن است حسایت بیشتری نشان دهند.
 • حشره کشهارا تا ۷ روز بعد از تیمار نباید با بنتازون به کار برد.
 • کاربرد این علف کش ۷ روز بعد از استفاده از علف کشهای پس رویشی گرامینه و یا ۱۴ روز بعداز تیمار با سایر علف کشها توصیه نمی شود.
 • انجام عملیات سم پاشی در زمان وقوع بارندگی ،یخبندان ویا سرمای بی موقع توصیه نمی شود .علاوه براین بنتازون نباید در شرایط خشک مورد استفاده قرار گیرد.
 • از بادبردگی علف کش روی لوبیا ،خیار، عدس،خردل،کلزا،چغندرقند و آفتابگردان جدا باید اجتناب نمود.
نام محصول نوع علف هرز زمان مصرف با توجه به مرحله رشدی محصول مقدار مصرف
برنج علفهای هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام در مرحله ۵ تا۷ برگی شدن برنج ۳ تا ۵ لیتر در هکتار
سویا علفهای هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام بعد از ۲ تا۳ برگی شدن سویا ۲ تا ۲٫۵ لیتر در هکتار
یونجه و شبدر علفهای هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام   ۲٫۵ تا ۳ لیتر در هکتار

بنتازون با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.بنتازون به غیر از کشت های ذکر شده و علفهای هرز نامبرده توصیه نمی شود.