کاپتان

كاپتان قارچكش حفاظتی از گروه فتالیمیدها بوده كه بصورت پودر قابل اختلاط با آب برای كنترل طیف وسیعی از قارچها استفاده می‌شود. كاپتان در شرایط معمولی تبخیر نمی شود و در آب غیر محلول است. به حالت پودر در حرارت كمتر از ۶۰ درجه سانتیگراد به مدت طولانی پایدار می‌ماند ولی محلول آن در محیطهای قلیایی زود تجزیه می‌شود.

گلايفوزيت

سم گلایفوزیت ۴۱% مایع قابل حل در آب Glyphosate 41% SL علفکش سیستمیک وعمومی Systemic & Non-selective Herbicide

رونستار اگزادیازینون

علف کش اگزادیازینون در بازار با نام تجاري رونستار  (Ronstar 12% SL , 25% EC)

هالوکسي فوپ آر متيل

هالوکسی فوپ آر متیل استر ۸/۱۰ % مایع امولسیون شونده Haloxyfop – R Methyl Ester 10.8% EC علفکش انتخابی و سیستمیک Systemic & Selective Herbicide

پاراکوات

سم پاراکوات ۲۰% مایع قابل حل در آب Paraquat 20% SL علفکش تماسی و عمومی Contact & Non- selective Herbicide

بنتازون

بنتازون ۴۸% مایع قابل حل در آب Bentazon 48% SL علفکش تماسی و انتخابی Contact & Selective Herbicide

بوتاکلر

بوتاکلر ۶۰% مایع امولسیون شونده فرمول Butachlor 60% EC یک علفکش سیستمیک و انتخابی در مزارع برنج

گرانستار

تری بنورون متیل ۷۵% پودر قابل انتشار درآب Tribenuron Methyl 75% DF علف کش تماسی و انتخابی Contact & Selective Herbicide تری بنورون متیل مانع تقسیم سلولی به وسیله جلوگیری از بیو سنتز اسیدهای آمینه ضروری والین و ایزولوسین می شود.

توضیحات

با ازدیاد جمعیت و کمی میزان عرضه غذا ، هر جریب از اراضی حاصلخیز باید مورد توجه خاص قرار گیرد و تلفات محصول توسط علفهای هرز قابل تحمل نخواهد بود. انقلاب مکانیکی روشهای کشاورزی را بطور کامل تغییر داد و اکنون انقلاب شیمیایی آن را به سوی قله‌های جدید کارایی به پیش می‌برد. بخش اصلی انقلاب شیمیایی استفاده از علف کشها جهت کنترل گیاهان نامطلوب است.