روغن ولک 92

خاصیت حشره کشی ولک ۹۲ با ایجاد قشر روغنی نازک غیر قابل نفوذ روی بدن حشرات و نیز تخم آنها از طریق بستن منافظ تنفسی باعث خفه شدن تخم، لارو و حشره نابالغ حشرات و کنه ها می شود و به همین طریق باعث از بین رفتن حشرات بالغ نرم تن می گردد بنابراین جهت نتیجه مطلوب ، سمپاشی باید بطور کامل باعث پوشاندن سطح بدن حشرات گردد.بعنوان یک قارچ کش نیز ولک ۹۲ از همین طریق عوامل بیماریزای قارچی را که در گیاه میزبان وجود دارند از بین می برد یعنی جلوگیری از تنفس از طریق بستن منافذ تنفسی . لذا محلول تهیه شده از ولک ۹۲ باید به قدر کافی سطوح بالا و زیرین برگها را بطور کامل پوشش داده و لی نباید در حدی باشد که از برگها و شاخه چکه و شره کند.

توضیحات

خاصیت حشره کشی ولک ۹۲ با ایجاد قشر روغنی نازک غیر قابل نفوذ روی بدن حشرات و نیز تخم آنها از طریق بستن منافظ تنفسی باعث خفه شدن تخم، لارو و حشره نابالغ حشرات و کنه ها می شود و به همین طریق باعث از بین رفتن حشرات بالغ نرم تن می گردد بنابراین جهت نتیجه مطلوب ، سمپاشی باید بطور کامل باعث پوشاندن سطح بدن حشرات گردد.بعنوان یک قارچ کش نیز ولک ۹۲ از همین طریق عوامل بیماریزای قارچی را که در گیاه میزبان وجود دارند از بین می برد یعنی جلوگیری از تنفس از طریق بستن منافذ تنفسی . لذا محلول تهیه شده از ولک ۹۲ باید به قدر کافی سطوح بالا و زیرین برگها را بطور کامل پوشش داده و لی نباید در حدی باشد که از برگها و شاخه چکه و شره کند.