پروفنوفوس

سم حشره کش پروفنوفوس 50% ایده آل

توضیحات

۵۰% مایع امولسیون شونده

Profenofos 50% EC 

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

Non-systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

  • پروفنوفوس حشره کشی از گروه ارگانو فسفاتها می باشد.
  • پروفنوفوس دارای اثر فوری و دوام طولانی و وسیع الطیف می باشد.
  • با نفوذ به بافتهای گیاهی، حشراتی (مانند مینوز) را که درون بافتهای گیاهی بسر می برند، کنترل میکند.
  • فاصله بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول نباید از ۱۴ روز کمتر باشد.
  • قوی ودارای طیف کاربرد وسیع
محصول آفت مقدار مصرف
پنبه کرم قوزه ۲ لیتر در هکتار

پروفنوفوس با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.پروفنوفوس به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.