پرمترین

آفتکش پرمترین در بازار با نام تجاری آمبوش   Ambush 10% Ec & 25% EC وکوپکس Compex 25%WP & 5% WP وجوددارد. پرمترین حشره کشی از گروه پیریتروئیدهای مصنوعی با اثر تماسی وگوارشی میباشد. این به صورت امولسیونEC 25% طیف وسیعی از حشرات وبندپایان را کنترل میکند. چون این ترکیب به سرعت در دستگاه گوارش هیدرولیز میشود، بنابراین سمیت گوارشی ضعیفی دارد. پرمترین برای ماهی، زنبور عسل وسایر حشرات مفید ایجاد حساسیت میکند.

توضیحات

آفتکش پرمترین در بازار با نام تجاری آمبوش   Ambush 10% Ec & 25% EC وکوپکس Compex 25%WP & 5% WP وجوددارد. پرمترین حشره کشی از گروه پیریتروئیدهای مصنوعی با اثر تماسی وگوارشی میباشد. این به صورت امولسیونEC 25% طیف وسیعی از حشرات وبندپایان را کنترل میکند. چون این ترکیب به سرعت در دستگاه گوارش هیدرولیز میشود، بنابراین سمیت گوارشی ضعیفی دارد. پرمترین برای ماهی، زنبور عسل وسایر حشرات مفید ایجاد حساسیت میکند.

مکانیسم اثر
این ترکیب اثر ضربه ای Knock down سریع دارد. این تاثیر مستقیما به اثر کشنذگی سم مربوط نیست، زیرا میزان سم لازم برای ایجاد مرگ ومیر معمولا بسیار بیشتر از مقداری است که برای فلج کردن آنها مورد نیاز میباشد. اثر اینها مثل پیریترینهاست بطوریکه باعث افتادن سریع حشره میشوند ولی پس از مدتی حشره به هوش آمده و به حال طبیعی باز میگردد. اثر پرمترین ناشی از مهارکنندگی اعصاب بوده وبا کاهش درجه حرارت رابطه مستقیم دارد (کارایی این ترکیب همبستگی منفی باافزایش دما دارد.) پرمترین میزان حساسیت ناحیه پس سیناپسی را به تحریکات عصبی کاهش میدهد. همچنین میزان رها سازی گاما آمینو بوتریک اسید Gaba رادرناحیه پیش سیناپسی افزایش داده وباعث ممانعت از انتقال پیام های عصبی میشود. پرمترین چربی دوست بوده وبه راحتی جذب لایه کوتیکول حشرات وسطح برگ میشود ودر نتیجه در مقابل اثر شسته شدن باران مقاوم است. خاصیت حشره کشی پرمترین به مقدار دز توصیه شده در مورد هر آفت وپوشش کامل لایه سم روی سطح برگ بستگی دارد. این ترکیب علاوه بر اثر ضربه ای خاصیت دور کنندگی وعدم تغذیه حشره (در مقادیر مصرف کم) را از خود نشان میدهد.

موارد مصرف
پرمترین سریع الا ثر وبا طیف وسیع بوده که دوام مناسبی برای کنترل آفات دارد وتا حدی خاصیت دورکنندگی دارد. به طور کلی این ترکیب به منظور کنترل سخت بالپوشان، بالپولکداران، دو بالان زنبورهاوحشرات مکنده روی توتون ،چغندرقند،پنبه،سویا، سیزیجات،و صیفی جات و پسته، گردو،انجیر،انگورو درختان میوه دانه دار وهسته دار وقابل استفاده است.

سازگاری و اختلاط
پرمترین در دز توصیه شده سازگاری خوبی با گیاهان فوق داشته ولی روی برخی گیاهان فوق داشته ولی روی برخی گیاهان زینتی گیاهسوزی دارد. با ترکیبات نیترات کلسیم ناسازگار بوده وقابل اختلاط نیست.