هگزافلومورون

هگزافلومورون ۱۰% مایع امولسیون شونده  Hexaflumuron 10% EC حشره کش سیستمیک با اثر گوارشی Systemic Insecticide With Stomach Action

توضیحات

هگزافلومورون ۱۰% مایع امولسیون شونده 

Hexaflumuron 10% EC

حشره کش سیستمیک با اثر گوارشی

Systemic Insecticide With Stomach Action

  • حشره کشی از گروه بنزوئیل اوره می باشد.
  • از آن جا که روی مراحل نابالغ حشرات مانند لاروها و پوره های سنین اولیه موثرتر است، توصیه می شود که مبارزه در نسل اول انجام گیرد.
  • روی حشرات بالغ بی تاثیر است.
محصول آفت مقدار مصرف
پسته پسیل ۰٫۵ تا ۰٫۷ لیتر در هزار لیتر آب
مرکبات پروانه مینوز ۲۵ سی سی سم + ۳۰۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب

( سم پاشی در خزانه روی درختان جوان ۵-۳ ساله، در دو نوبت به فاصله ۱۰ روز)

هگزافلومورون با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.هگزافلومورون به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.