فنیتروتیون

آفت کش فنیتروتیون در بازار با نام تجاری سومیتیونSumithion 50% EC وجود دارد. فنیتروتیون از گروه حشره کش های فسفره آلی وزیر گروه اسید فسفروتیوییک می باشد که به صورت غیر سیستمیک واثر تماسی، گوارشی ونفوذی برای کنترل طیف وسیعی از حشرات مکنده وجونده فرموله می شود.

توضیحات

آفت کش فنیتروتیون در بازار با نام تجاری سومیتیونSumithion 50% EC وجود دارد. فنیتروتیون از گروه حشره کش های فسفره آلی وزیر گروه اسید فسفروتیوییک می باشد که به صورت غیر سیستمیک واثر تماسی، گوارشی ونفوذی برای کنترل طیف وسیعی از حشرات مکنده وجونده فرموله می شود.این ترکیب به صورت امولسیون۵۰% EC فرموله        می شود. دوام سم در روی سطوح سمپاشی شده دارای خلل وفرج مثل دیوار۳ماه در خاک ۱۰ تا ۲۰ روز وروی گیاه ۲ تا ۳ هفته است. سمیت گوارشی این ترکیب نسبتا زیاد وسمیت پوستی آن کم است. این ترکیب برای زنبور عسل بسیار خطر ناک است.

مکانیسم اثر
فنیتروتیون، حشره کش وکنه کش تماسی وگوارشی با اثر ضربه ای شدید ودوره محافظتی متوسط (۱۰تا ۱۵ روز) است. توانایی این سم در مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی جانوران است. استیل کولین بعنوان ناقل پیام عصبی در فضای بین سیناپسی عمل می کند وموجب تحریک اکسون بعدی میشود. فنیتروتیون در بدن حشره موجب تجمع در سیناپس شده ودرنتیجه تحریک رشته عصبی یعدی بصورت مستمر ادامه میابد، چون آنزیم کولین استراز لازم برای تجزیه استیل کولین در فضای بین سیناپسی وحذف این تحریک مستمر بواسطه فنیتروتیون بلوکه شده است.

موارد مصرف
فنیتروتیون به منظور کنترول سرخرطومی ها، تریپس ها، ملخ ها، لارو پروانه ها وسوسک ها،مگس ها،و حشرات مکنده، نظیر شته پسیل ها،شپشک ها وستها روی گندم، جو، برنج، سبزیجات، درختان میوه، مو، پسته ،نیشکر، یونجه، توتون، پنبه، مرکبات، مراتع ، جنگلها و.. استفاده می شود.

سازگاری واختلاط
فنیتروتیون در غلضت های بالاتر از حد توصیه شده روی برخی از سبزیجات نظیر کلم ایجاد حساسیت وروی برخی واریته های سیب ایجاد زنگار می کند. در محیط قلیایی با سرعت بالا ودر محیط اسیدی به آهستگی هیدرولیز می شود. با کلیه قارچکش ها وحشره کش های رایج قابل اختلاط است ولی با ترکیبات قلیایی مثل ترکیب بردو ناسازگار است.