دیمتوات

دیمتوات حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می باشد. دیمتوات ۴۰% مایع امولسیون شونده Dimethoate 40% EC  حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

توضیحات

دیمتوات ۴۰% مایع امولسیون شونده

Dimethoate 40% EC 

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

Systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

  • دیمتوات حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می باشد.
  • دیمتوات با اثر ضربه ای سریع تا ۱۴  روز اثر سیستمیک خود را حفظ می کند و کاربرد آن برای بیشتر آفات، در زمان مشاهده اولین آفت می باشد.
  • از کاربرد این حشره کش روی هسته داران به خاطر ایجاد گیاهسوزی و ریزش برگ خودداری گردد.
  • حداقل فاصله آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول بسته به شرایط ۲۱-۱۴  روز می باشد.
  • کاربرد این حشره کش در زمانی که گیاه به سرعت رشد می کند بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.
  • محلول پاشی یک در هزار برای کلیه آفات مکنده و مگس های خربزه و جالیز موثر است.
محصول آفت مقدار مصرف
غلات شته سبز معمولی

شته سمی

۱ لیتر در هکتار
چغندرقند شته چغندرقند
زنجرک سبز (ناقل کرلی تاپ)
۱ لیتر در هکتار
پنبه زنجره سبز پنبه ۱ لیتر در هکتار
درختان میوه سردسیری شپشک ۱ لیتر در هزار لیتر آب
سویا شته، تریپس و سایر حشرات مکنده ۱ لیتر در هکتار
یونجه نماتد ساقه

دیمتوات با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.دیمتوات به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.