ایمیداکلوپراید

حشره کش ایمیداکلوپراید ۳۵% سوسپانسیون Imidacloprid 35% SC حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

توضیحات

ایمیداکلوپراید ۳۵% سوسپانسیون

Imidacloprid 35% SC

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

Systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

 ایمیداکلوپراید حشره کشی، از گروه نئونیکوتینوئید ودارای دوام اثر طولانی می باشد.

  • ایمیداکلوپراید روی آفاتی که در برابر حشره کش های متعلق به گروههای دیگر مقاوم شده اند، موثر است.
  • ایمیداکلوپراید قابلیت انعطاف مصرف دارد: از طریق خاک (فرمولاسیون گرانول)، ضدعفونی بذر، محلول پاشی روی شاخ و برگ، تزریق و مالیدن بوسیله قلم مو روی ساقه قابل مصرف است.
  • برای جذب و حرکت حشره کش، رطوبت خاک و شرایط رشدی مناسب گیاه ضروری است و جذب این سم از طریق ریشه بهتر صورت  می­گیرد.
  • فاصله آخرین سم پاشی تا زمان برداشت محصول حداقل ۲۱ روز می باشد.
  • به محض مشاهده علائم خسارت روی جوانه های تابستانه نهال ها ودرختان جوان مرکبات بین ۵-۳ سال، سم پاشی در دو نوبت و به فاصله ۱۰ روز توصیه می گردد.
محصول آفت مقدار مصرف
پسته پسیل پسته (شیره خشک) ۴۰۰cc در هزار لیتر آب
توتون شته توتون ۲۵۰cc در هکتار
پنبه شته جالیز ۲۵۰cc در هکتار
مرکبات پروانه مینوز در خزانه ۳۵cc سم+۳۰۰ccروغن+ ۱۰۰ لیتر آب

ایمیداکلوپراید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.ایمیداکلوپراید به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.