اکسی دیمتون متیل

اکسی دیمتون متیل ۲۵% مایع امولسیون شونده Oxydemeton Methyl 25% EC حشره کش و کنه کش سیستمیک با اثر تماسی و یک حشره کشی از گروه ارگانوفسفاتها است و دارای اثری فوری و تاثیری طولانی و با دوام می باشد.

توضیحات

اکسی دیمتون متیل ۲۵% مایع امولسیون شونده

Oxydemeton Methyl 25% EC

حشره کش و کنه کش سیستمیک با اثر تماسی

Systemic Insecticide / Acaricide With Contact Action

  • حشره کشی از گروه ارگانوفسفاتها است و دارای اثری فوری و تاثیری طولانی و با دوام می باشد.
  • پس از سمپاشی توسط شاخ و برگ درختان جذب و با جریان شیره نباتی به تمام قسمتهای مختلف گیاه منتقل می شود.
  • امکان گیاهسوزی روی برخی از گیاهان زینتی وجود دارد.
  • این آفت کش با بیشتر آفت کش ها به استثنای ترکیبات قلیایی قابل اختلاط می باشد
محصول آفت مقدار مصرف
غلات شته سبز ۰٫۵ تا ۱ لیتر در هکتار
پنبه تریپس
چغندرقند زنجرک سبز
زنجرک ناقل کرلی تاپ
شته
سویا آفات
توتون شته سبز
درختان میوه سردسیری شته ۱ تا ۱٫۵ در هزار لیتر اب
پسته پروانه میوه خوار پسته
نارون شپشک خونی

اکسی دیمتون متیل با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.اکسی دیمتون متیل به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.