استامي پرايد

اين آفتکش با نام تجاري موسپيلان Mospilan 20% SP وجود دارد. اين حشره کش جز حشره کش هاي شبه نيکوتينيneonicotinoid  بوده که داراي اثر تماسي يا گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميک و نفوذ موضعي زياد مي باشد.

توضیحات

اين آفتکش با نام تجاري موسپيلان Mospilan 20% SP وجود دارد. اين حشره کش جز حشره کش هاي شبه نيکوتينيneonicotinoid  بوده که داراي اثر تماسي يا گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميک و نفوذ موضعي زياد مي باشد. اين ترکيب بصورت پودر قابل حل در آب ؟؟؟ براي مبارزه با کليه آفات مکنده و لاروها فرموله مي شود و همچنين داراي خاصيت حشره کشي با سرعت عمل بالا ولي سميت کم براي پستانداارن مي باشد. استامي پرايد در مقابل خورشيد به سرعت تجزيه مي شود. دز مصرفي موسپيلان بسيار کم بوده و با اين دز مصرف روي زنبور عسل و ساير حشرات گرده افشان و شکارگر نيز کم خطر است.

مکانيسم اثر:

استامي پرايد بصورت سيستميک از طريق ريشه جذب و بصورت برگي بواسطه محلول پاشي در گياه منتشر مي شود. اين ترکيب با وجود اينکه در آب قابل حل مي باشد، چربي دوست نيز مي باشد. چربي دوست بودن اين ترکيب به آن خاصيت نفوذ به لايه موم سطح برگ را مي دهد و حلاليت در آب نيز اجازه جريان در شيره گياه و سيستم آوندي براي سيستميک بودن را فراهم مي کند. لذا بدين صورت اثر شويندگي باران پس از محلول پاشي ، تاثير کاهنده زيادي بر کااريي سم ندارد. اين ترکيب موجب اختلال در سيستم عصبي حشرات شده و بصورت مهار تقريبا کامل و غير قابل برگشت در ناحيه پس سيناپسي در گيرنده هاي نيکوتينيک استيل کولين بروز مي کند.

اين گيرنده ها د رمحل اتصال عصب به ماهيچه ( در ناحيه پس سيناپسي) وجود دارند، استيل کولين خود واسطه شيميايي انتقال پيام عصبي در سيستم مرکزي عصبي حشرات است و با آزاد شدن آن که توام با پولاريزه شدن عصب ( قطبي شدن) است، عمل تحريک عصبي قطع م يشود. با ورود استام يپرايد به بدن حشره نوعي ديلاريزاسيونوابسته به دز ( مقدار سم) در ناحيه پس سيناپسي ايجاد مي کند و در نتيجه تحريک عصبي مجدد صورت نمي گيرد و حشره حالت فلج شدگي پيدا مي کند.

موارد مصرف:

اين سم براي کنترل طيف وسيعي ار آفات بويژه آفات مکنده نظير شته ها، پسيل ها، شپشک ها، زنجره ها و لارها و بسياري از پروانه ها ، سخت بالپوشان، روي گياهان جاليزي ، گياهان صنعتي و دانههاي روغني انگور و درختان ميوه و مرکبات پسته و … استفاده مي شود. اين سم در بافت گياهان به تدريج تجزيه شده و به مدت ۵ تا ۱۵ روز اثر حفاظتي دارد. دوره کارنس آن نيز حدود ۷ تا ۲۵ روز است.

سازگاري و اختلاط:

استامي پرايد روي گياهان مختلف ايجاد حساسيت نمي کند. چون در  pH هاي پايين پايدار است. بنابراين با اکثر کودها قابل اختلاط است. همچنين با کليه حشره کش ها و قارچ کش ها ( بجز ترکيبات قليايي نظير ترکيب بردو) قابل اختلاط است.