سم گلایفوزیت

مقاومت به گلایفوزیت

افزایش نگرانی نسبت به بروز مقاومت به گلایفوزیت

بررسی اخیر شرکت تجاری-کشاورزی استراتوس گلف نشان­دهنده افزایش نگرانی در میان کشاورزان شرق کانادا نسبت به مقاومت علف­های هرز در برابر علف­کش­ ها است. به طور ویژه، مقاومت به علف­کش گلایفوزیت در کانون توجه قرار دارد.

یک نظرسنجی اینترنتی در سال ۲۰۱۲ در ایالات متحده، حاکی از آن بود، که در ۱۵۳ میلیون هکتار از مزارع گندم، برخی از گونه های علف هرز مقاوم به گلایفوزیت وجود دارد. یعنی تقریبا یک چهارم مزارع گندم در ایالات متحده دارای این مشکل هستند. این میزان حدودا دو برابر آمار مرتبط سال ۲۰۱۰ است، که معادل ۸۱/۵ میلیون هکتار بود.

علاوه بر این، ۴۹ درصد از کشاورزان مورد مطالعه در ۳۱ ایالت امریکا می­ گویند که در حال حاضر دارای علف­های هرز مقاوم به علفکش در مزارع خود هستند. در ایالت جورجیا، این تعداد به ۹۲ درصد بالغ می ­شود. در عرض یک سال( از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲) ایالت­های نبراسکا، آیوا و ایندیانا شاهد دو برابر شدن میزان گسترش مقاومت به علف های هرز است. علف هرز (fleabane در کانادا) Conyza sp. که در ایالات متحده تحت نام  horseweed  شناخته می شود، رایج­ترین علف هرز مقاوم است و مقام دوم از آن نوعی تاج خروس وحشی به نام علمی Amaranthus palmeri است، که در کانادا دیده می­ شود (اما در میشیگان، ایندیانا و اوهایو هم مشاهده آن تایید شده است).

نوعی Common ragweed مقاوم در برابر علف کش ها در مزارع  انتاریو توسط محققان دانشگاه گوئلف تایید شده است. بذور این علف هرز در سال ۲۰۱۱ جمع آوری شدند و مقاومت به علفکش در اواخر تابستان سال ۲۰۱۲ تایید شد. کشاورزان در این نظرسنجی، ۴۰۴۶ هکتار از مزارع را در انتاریو و ناحیه قطبی کانادا را آلوده به این علف هرز گزارش کردند.

این گزارش نشان­ دهنده روند افزایشی نگرانی در بین کشاورزان است. در انتاریو، ۴۰% و در کبک ۴۹% کشاورزان در مورد علف­ های مقاوم به گلایفوزیت نگرانی خود را ابراز کردند. در ایالت انتاریو سطح علف هرز Canada fleabane 72843 هکتار و  ۳۱۵۶۵ هکتار Giant ragweed و ۵۶۲۰ هکتار Volunteer canola گزارش شده است. در مجموع ۵/۱۲% کشاورزان انتاریو از خسارت علف های هرز گله داشتند.

در این بررسی همچنین بخشی به ایالات متحد مربوط می شود و به نوعی تاج خروس وحشی موسوم به Palmer amaranth که در امریکا از نظر فراوانی در گروه علف های هرز مقاوم به گلایفوزیت در رده دوم قرار دارد، اشاره شده است. این علف هرز از ایالات شمالی امریکا به کانادا مهاجرت کرده است.