سم قارچ کش

انواع قارچ کش های مورد استفاده در کشاورزی

طبقه‌بندی قارچ‌کشها
– قارچ‌کشهای آلی
ترکیبات آلی قلع ، فنل‌ها ، مشتقات کلرو بنزن ، دی‌ تیوکاربامت‌ها ، بنزی‌می‌دازول‌ها ، آزول‌ها ، تری آزول‌ها ، پری دین‌ها ، تیازول‌ها ، ترکیبات آلی جیوه و کاربامت‌ها
– قارچ کشهای معدنی
گوگرد و ترکیبات گوگردی، ترکیبات معدنی جیوه ،ترکیبات فلزی دیگر مانند روی نیکل و کروم و کادنیوم و ترکیبات مسی
گوگرد
هزار سال قبل – ترکیبات معدنی گوگرد و گوگرد خالص دارای خواص قارچ‌کشی، کنه‌کشی و حشره‌کشی هستند – غیر سیستمیک با خواص حفاظتی و التیامی – از جوانه‌زنی اسپورها جلوگیری میکند – بسیار موثر علیه سفیدکهای سطحی و سوختگی‌ها – برای کنترل لکه سیاه سیبة پیچیدگی برگ هلو – برای کنه‌های تولید کننده گال موثر است – از توسعه زخمها جلوگیری و رشد قارچها در آنها را محدود میکند. مزایای خاصی دارد:
– دارا بودن اثرات کنه‌کشی
– سازگاری با سایر ترکیبات قارچ کش
– سمیت پائین برای انسان و سایر پستانداران
– قیمت پائین گوگرد نسبت به سایر ترکیبات قارچ کش
– امکان کنترل چندین بیماری مانند سفیدکهای سطحی و لکه سیاه سیب با هم
مخلوط بردو
مهمترین و پرکاربردترین ترکیب مسی است که خواص قارچ کشی آن بطور تصادفی در سال ۱۸۸۲ کشف شد مخلوط بردو شامل سولفات مس و آهک است.
قارچ کشهای آلی:
۱- گروه دی نیترو فنلها
۱-۱- دینو کاپ
تجاری: کاراتان – اولین قارچ کشی آلی با اثر مناسب روی سفیدکهای سطحی است – غیر سیستمیک – تماسی با اثر محافظتی و درمان کنندگی – متشکل از دو ماه موثره است – اولی بیشتر کنه‌کش است و دومی بیشتر قارچ‌کش است.
۲- دی تیو کار باماتها
۲-۱- فربام
تجاری: فربام – قارچ کش – با اثر محافظتی و نیز تاثیر ثانوی و زردشدگی یا کلوروز است – برای کنترل الکه سیاه سیب، گلابی، پیچیدگی برگ هلو – در آب سوسپانسیون سیاهرنگی میدهد که اثر آن روی شاخ و برگ و میوه گیاهان باقی می‌ماند – به همین دلیل کمتر رویی درختان میوه و گیاهان زینتی استفاده میشود.
۲-۲- تیرام
تجاری: آرازان Arasan – قارچ کش – با اثر محافظتی – برای کنترل بیماریهای قارچی مختلف مانند زنگ گیاهان زینتی، پوسیدگی نرم میوه‌ها، لکه سیاه و بیماری انباری سیب و گلابی و پیچیدگی برگ هلو استفاده میشود – برای کنترل بیماری مرگ گیاهچه به کار میرود.
نماتدکشها:
۱- ترکیبات نماتدکش با فراریت کم
گروه اول؛ کارباماتها
مهمترین کاربامات نماتدکش آلدی کارپ است.
گروه دوم؛ سموم فسفره آلی
فنامیفوس
تجاری: نماکور – نماتدکش – سیستمیک – تماسی – از ریشه جذب و به برگهای گیاه منتقل میشود – واکنش اکسیداسیون روی گوگرد باعث افزایش سمیت و نیز خاصیت سیستمی ترکیب میشود.
۲- نماتدکشهای ترکیبات فرار و گازی
گروه اول؛ مشتقات ایزو تیو سیانات
دازومت
تجاری: باسمید – تماتدکش، قارچ‌کش، علف‌کش و حشره‌کش غیر انتخابی – گرانول – ضدعفونی خاک – از عمل آنزیمهای مختلف ممانعت میکند.
متام سدیم
تجاری: واپام – تدخین شونده – قبل از کاشت – برای کنترل قارچها، نماتدها، بذور علفهای هرز و حشرات خاک‌زی – گران است و در گلخانه‌ها و محصولات پر ارزش استفاده میشود – تا از بین رفتن ماده موثره نباید کشت شود – گیاهسوزی شدیدی دارد.
متیل ایزو تیو سیانات
۱۹۵۹ – نماتدکش – گاز عمومی برای کنترل قارچ‌های خاک‌زی، حشرات، نماتدها و بذرو علفهای هرز است – گیاهسوزی میکند – قبل از کاشت باید استفاده شود.
گروه دوم: هیدروکربنهای هالوژنه (آلکیل هالیدها)
دی کلرو پروپن
تجاری: نماتوکس – نماتدکش دارای اثر حشره‌کشی و قارچ کشی و با از بین بردن نماتدهای ناقل ویروس اثر کنترل ویروسی نیز دارد – تدخین شونده – برای ضدعفونی خاک – ایزومر سیس دارای تاثیر بیشتری است – بسیار موثر – قادر به از بین بردن سیست (کیست) زمستانگذرانی نماتد است – پرمصرف‌ترین نماتدکش – قبل از کاشت برای ضدعفونی در سبزیکارها، گلخانه‌ها، باغات میوه و مزارع استفاده میشود – بهترین دما ۱۰ تا ۲۷ در خاک
اتیلن دی بروماید
گاز است – برای نماتد کشی در خاک استفاده میشود ۱۸۷۱ در آلمان برای کنترل نماتد چغندر قند به کار رفت.
کربن دی سولفید
کلرو پیکرین
یا گاز اشک آور – ۱۹۱۹ در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت.

سوسک گندم

سوسک سیاه گندم

این حشره در سراسر اروپا ،قفقاز، کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی انتشار دارد(بالشویسکی ۱۹۶۳) در ایران تاکنون از تهران ، مشهد ، بجنورد ، سبزوار، گرگان و گنبد جمع آوری شده است .این حشره از آفات بالقوه گندم و جو و چاودار می باشد. لاروها از برگ و حشرات کامل از گل و دانه ها در مرحله شیری تغذیه می نمایند. خسارت لارو روی جوانه های گندم مشاهده می شود که در اثر آن برگها روی زمین می خوابند. خسارت این آفتبصورت لکه ای در مزرعه دیده می شود و حشرات کامل روز گندمهای شیری از قاعده دانهشروع به تغذیه می کنند. آفت درتمام مناطق کشور بویژه گلستان، مغان، لرستان، آذربایجان، فارس، کرمانشاه و ایلام گسترش دارد.

حدوداً ۱۵ میلی متر طول و ۶ میلیمتر عرض دارد.رنگ عمومی آن قهوه ای متمایل به سیاه و رنگ سطح پشتی سیاه براق و سطح شکمی قهوه ای تیره است .سر سیاه و شاخک ۱۱ بتدی نخی شکل به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز .

کنترل زراعی:

۱-تناوب زراعی.
۲-انجام شخم و دیسک پس از برداشت


کنترل شیمیایی:

۱- دیازینون G 5 %و- ۳۰-۴۰ کیلوگرم در هکتار بمحض دیدن اولین خسارت
۲- دیازینون
EC 60 % و ۱ لیتر در هکتار بمحض دیدن اولین خسارت
۳- کارباریل
WP 85 % و۳٫۵-۳ کیلوگرم در هکتار بمحض دیدن اولین خسارت
۴- فوزالن
EC 35% و ۲-۱٫۵ لیتر در هکتار بمحض دیدن اولین خسارت
۵-کلرپیریفوس
EC 40.8 % و ۲-۱٫۵ لیتر در هکتار بمحض دیدن اولین خسارت

مدیریت تلفیقی سوسک سیاه گندم

حسینی(۱۳۷۳) از مورچه ها به عنوان یکی از شکارگرهای مهم تخم و لاروهای ریز این آفت نام می برد. سوسکی از خانوادة Carabidae نیز شکارگر لاروهای درشت و شفیره های آن بوده و کلاغ ها و دیگر پرندگان نیز به هنگام شخم زدن خاک از لاروها و سوسک های باقیمانده در زمین تغذیه می کنند.

تناوب زراعی با استفاده از گیاهان وجینی، جمع آوری کاه و کلش و بقایای محصول در اراضی آلوده و شخم زدن زمین پس از برداشت، از روش های مناسب کنترل آن است.

این آفت با روش های زراعی فوق به خوبی قابل کنترل است و در صورتی که در مزارع آلوده تراکم لاروهای آن بیش از ۴- ۵ عدد در متر مربع باشد، می توان به محض مشاهدة خسارت آن از سموم دیازینون )G 5% 30-40 کیلو در هکتار)، دیازینون EC 60% )یک لیتر در هکتار) و کارباریل WP 85% ) 5/1-2 کیلو در هکتار) استفاده کرد.

سم آفت کش

شناختن آفات درختان میوه و روشهای جلوگیری از آفت زدگی

روشهای جلوگیری از افت زدگی در فصل تابستان:

تعریف آفت : به طور کلی به هر چیز خسارت زا ، آفت اطلاق می گردد ولی در گیاهپزشکی ،حشرات ، کنه ها ، جوندگان و نرم تنان زیان آور در گروه آفات طبقه بندی می شوند .
آفات متداول گیاهی :
کنه ها :
کنه ها متعلق به گروه عنکبوتیان هستند که پوره ها ۶ پا و کنه های بالغ ۸ پا دارند . بسیار ریزند و تقریبا با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند . خسارت آنها زمانی است که قطعات دهانی خود را به طور مکرر برای تغذیه وارد برگ می کنند هر محل تغذیه به شکل نقطه ای سفید رنگ به اندازه سر سوزن است و برگها سرانجام خال دار و چروکیده می شوند و از بین می روند . مطمئن ترین روش تشخیص کنه ها ، بررسی سطوح زیرین برگهای آسیب دیده در زیر نور بسیار روشن با استفاده از ذره بین است .
شپشک ها :
بدن این حشرات مستور از غددی است که از آنها مواد مومی و شاخی ترشح می شود این مواد گاهی به صورت توده ای آرد مانند ( شپشک های آرد آلود ) و یا به صورت سپرهایی به اشکال مختلف ( شپشک واوی ، الفی و …)روی بدن آنها قرار می گیرد . این آفت با سوراخ کردن بافتهای گیاه و خارج کردن شیره گیاهی با قطعات دهانی خود ، به گیاه خسارت می زند و گیاه را ضعیف می کند و سر انجام بخشهایی از گیاه از بین می رود . در چرخه زندگی این آفت ، مشخص ترین مرحله ، حشره بالغ است . در مرحله نابالغ ( پورگی ) متحرک هستند که در این مرحله نسبت به سم پاشی با حشره کش ها آسیب پذیر ترند .
مگس سفید :
حشرات بسیار کوچک و طول آنها ندرتا به ۲ تا ۳ میلیمتر می رسد . حشرات کامل نر و ماده بالدار که بالها از پودر سفید مومی شکل پوشیده شده است بسیار فعال هستند و از شیره برگها تغذیه می نمایند .مگس های سفید در نواحی گرمسیری روی درختان مرکبات و بوته های زینتی و پنبه فراوانند .
شته ها :
این حشرات به آسانی قابل مشاهده و به رنگ های سبز ، قرمز ، زرد ، سیاه و … هستند و تمایل به تجمع به شکل دسته ای بزرگ روی جوانترین برگها و جوانه های گیاه دارند . شیره های گیاهی را می مکند و سبب بد شکلی برگهای جوان می شوند . بعلاوه شته ها ماده شیرینی ( عسلک ) از خود ترشح می کنند که برگهای گیاه را چسبناک می کند و سبب جذب و رشد سایر ارگانیزم های مضر می شوند .
پشه های قارچی :
پشه های قارچی بالغ به رنگ قهوه ای تا سیاه ، بطول حدود ۳ میلیمتر ، با پرواز در اطراف گیاه برای مردم آزار دهنده و نا بالغ ( لاروی ) آنها با تغذیه از ریشه گیاه ، برای آنها زیان آورند . پشه های قارچی بالغ در بستر کاشت غنی از ماده آلی که محیط تولید مثلی مناسبی برایش محسوب می شود ، تخم گذاری کرده و لارو های آن پس از تفریخ از تخم ، به سوراخ کردن و تغذیه از ریشه گیاه می پردازد . مرحله بالغ این آفت را می توان از راه سم پاشی با حشره کش ها از بین برد و لارو آن را با ید با سموم از بین برد .
حلزون های صدف دار و بدون صدف یا راب :
از نرم تنان زیان آور هستند که معمولا شبها فعالیت دارند و با جویدن برگ ها ، سوراخ های نا منظمی بر روی برگ گیاهان ایجاد می کنند . مسیر حرکت آنها عموما بوسیله نوارهای نقره ای رنگ که ترشحات لزج بدن آنها می با شد ، مشخص می شود .
جمع آوری حلزون و راب و از بین بردن آنها یکی از راه های مبارزه است ، همچنین تهیه طعمه مسموم که به صورت آماده در بازار به فروش می رسد با فرمول (متالدهید ۲-۳ کیلو ، سبوس گندم ۱۰۰ کیلو ، آب ۴۵ – ۵۰ لیتر ) و کار گذاشتن طعمه ها ، هنگام غروب و پس از آبیاری ، در کنترل این آفات نتایج خوبی داده است .

سم علف کش

طبقه بندی وشناسایی علف های هرز

۱- پهن برگ:

پیچک صحرایی (سارماشیق)

علفها هرز چند ساله بوده وتوسط بذر وساقه های خزنده (ریزوم)تکثیر می یابد. برای کنترل پیچک می توان در غیر فصل زراعی (عدم وجود زراعت در زمین)ویا زمان آیش گذاری ،در مزارع آبی ودیمزارها با استفاده از علفکش عمومی (همه چیز کش )مانند رانداپ وسم پاشی مزرعه با آن ویا منحصرا در مزارع آبی با شخم عمیق وجمع کردن ریزوم وریشه های علف هرز با دندانه میخی اقدام به کنترل کرد.

شقایق (خشخاش)

گیاهی یک ساله بوده وتوسط بذر تکثیر می یابد ساقه آن در پایین کرکدار ،که با استفاده ازعلفکش توفوردی وسم پاشی در مرحله ۴تا ۶برگی می تواند کنترل گردد
گل گندم (گوگ ککله)

علف هرز یک ساله بوده وتوسط بذر تکثیر می یابد وعلف هرز اختصاصی گندم می باشد . ساقه دارای انشعابات وبصورت کرکدار و تارعنکبوتی می باشد وکنترل آن با علف کشهای توفوردی وگرانستار می باشد.
تربچه وحشی (ترپک یا ساری چیچک)

 
این علف هرز یکساله واز علفهای هرز مهم مزارع گندم بوده وتوسط بذر تکثیر می یابد در زمان تشکیل بوته کامل گل های زرد رنگ تولید می کند .این علف هرز براحتی توسط علفکشهای توفوردی یا وگرانستار کنترل می گردد.
فرفیون(سوتی جه)

 
علف هرز ی یکساله می باشد .بوته آن بدون کرک ،که توسط بذر تکثیر می یابد و از علفهای هرز عادی مزارع گندم بوده وبیشتر در مزارع دیم دیده می شود .در صورت شکسته شدن ساقه شیرابه سفید از آن خارج شده که سمی می باشد .کنترل آن توسط علفکش توفوردی می باشد.
ازمک (ایلان گولی،آق گول)

 
این گیاه چند ساله وبا رویش زمستانه بوده دارای انشعابات زیاد در بالا وبا گلهای سفید  میباشد که توسط بذر وریشه های سطحی  تکثیر می یابد .با علفکشهای توفوردی وگرانستار وسم پاشی در زمان مناسب کنترل می شود.
خاکشیر(شوورن)

 
این علف هرز یکساله که بذر آن جوانه زنی نیاز به سرمای تقربیا دراز مدت دارد ودر نقاط سرد سیری قدرت تکثیر فراوان دارد دارای بوته علفی وکرکدار وبا گلهای زرد می باشد  توسط سموم توفوردی ویا گرانستار وسم پاشی در زمان مناسب براحتی کنترل می گردد.

 

 شیر پنیر(بی تی راخ)
این علف هرز یکساله وخزنده  بوده وبا استفاده از بوته های گندم بالا می رود .توسط بذر تکثیر یافته وعلاوه بر رقابت با گندم باعث خوابیدگی آن نیز می شود .علفکش توفوردی برروی این گیاه کم تاتیر بوده ولی گرانستار آن رابه خوبی کنترل می نماید.
ترشک (تورشک)

 
گیاهی چند ساله با ریشه ای قوی وضخیم  با ساقه ای ایستاده وقرمز رنگ است که توسط بذر وریشه تکثیر می یابد .سم پاشی در موقع مناسب با علفکشهای توفوردی وگرانستار آن را کنترل می کند.

 

 خارشتر (دوه تیکانی)

 
گیاهی چند ساله با رویش بهاره ودارای بوته ای نیمه چوبی است .کنترل آن با سمومی مانند توفوردی مشکل بوده وبیشتر توسط عملیات زراعی مانند آیش گذاری مزرعه وشخم عمیق و جمع آوری میسر می باشد.

 

 بابونه (بابانک)

 
علف هرز یکساله با رویش بهاره بوده ودارای گلهای سفید با ساقه ایستاده  است که در بالا منشعب شده ودارای موهای پراکنده می باشد وتوسط بذر تکثیر می یابد.این گیاه براحتی توسط سموم توفوردی وگرانستار وسم پاشی ازبین می رود.

 

 تلخه (آجی ککله)

 
گیاهی چند ساله با رویش پاییزه و دارای بوته ای کرکدار وبه رنگ سبز مات با گلهای بنفش است که توسط بذر و ریشه تکثیر می یابد. کنترل شیمیایی آن مشکل بوده وبوسیله جمع آوری ریزومها از سطح مزرعه می تواند کنترل شود.

 

سم گلایفوزیت

مقاومت به گلایفوزیت

افزایش نگرانی نسبت به بروز مقاومت به گلایفوزیت

بررسی اخیر شرکت تجاری-کشاورزی استراتوس گلف نشان­دهنده افزایش نگرانی در میان کشاورزان شرق کانادا نسبت به مقاومت علف­های هرز در برابر علف­کش­ ها است. به طور ویژه، مقاومت به علف­کش گلایفوزیت در کانون توجه قرار دارد.

یک نظرسنجی اینترنتی در سال ۲۰۱۲ در ایالات متحده، حاکی از آن بود، که در ۱۵۳ میلیون هکتار از مزارع گندم، برخی از گونه های علف هرز مقاوم به گلایفوزیت وجود دارد. یعنی تقریبا یک چهارم مزارع گندم در ایالات متحده دارای این مشکل هستند. این میزان حدودا دو برابر آمار مرتبط سال ۲۰۱۰ است، که معادل ۸۱/۵ میلیون هکتار بود.

علاوه بر این، ۴۹ درصد از کشاورزان مورد مطالعه در ۳۱ ایالت امریکا می­ گویند که در حال حاضر دارای علف­های هرز مقاوم به علفکش در مزارع خود هستند. در ایالت جورجیا، این تعداد به ۹۲ درصد بالغ می ­شود. در عرض یک سال( از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲) ایالت­های نبراسکا، آیوا و ایندیانا شاهد دو برابر شدن میزان گسترش مقاومت به علف های هرز است. علف هرز (fleabane در کانادا) Conyza sp. که در ایالات متحده تحت نام  horseweed  شناخته می شود، رایج­ترین علف هرز مقاوم است و مقام دوم از آن نوعی تاج خروس وحشی به نام علمی Amaranthus palmeri است، که در کانادا دیده می­ شود (اما در میشیگان، ایندیانا و اوهایو هم مشاهده آن تایید شده است).

نوعی Common ragweed مقاوم در برابر علف کش ها در مزارع  انتاریو توسط محققان دانشگاه گوئلف تایید شده است. بذور این علف هرز در سال ۲۰۱۱ جمع آوری شدند و مقاومت به علفکش در اواخر تابستان سال ۲۰۱۲ تایید شد. کشاورزان در این نظرسنجی، ۴۰۴۶ هکتار از مزارع را در انتاریو و ناحیه قطبی کانادا را آلوده به این علف هرز گزارش کردند.

این گزارش نشان­ دهنده روند افزایشی نگرانی در بین کشاورزان است. در انتاریو، ۴۰% و در کبک ۴۹% کشاورزان در مورد علف­ های مقاوم به گلایفوزیت نگرانی خود را ابراز کردند. در ایالت انتاریو سطح علف هرز Canada fleabane 72843 هکتار و  ۳۱۵۶۵ هکتار Giant ragweed و ۵۶۲۰ هکتار Volunteer canola گزارش شده است. در مجموع ۵/۱۲% کشاورزان انتاریو از خسارت علف های هرز گله داشتند.

در این بررسی همچنین بخشی به ایالات متحد مربوط می شود و به نوعی تاج خروس وحشی موسوم به Palmer amaranth که در امریکا از نظر فراوانی در گروه علف های هرز مقاوم به گلایفوزیت در رده دوم قرار دارد، اشاره شده است. این علف هرز از ایالات شمالی امریکا به کانادا مهاجرت کرده است.

سم حشره کش

مبارزه با حلزونها و رابهای زیان آور

نرمتنان شاخه‌ای از جانوران هستند که شامل ۵ رده آمفی‌نورا ، شکم‌پایان ، ناوپایان ، دوکفه‌ایها و سرپایان هستند. حلزونها جزء رده شکم پایان می‌باشند. حلزونها ، دریازی ، ساکن آب شیرین و یا خشکی‌اند. توده احشایی اصولا پیچ خورده است و درجه تابیدگی آن یکسان نیست. معمولا صدف دارند. در سر چشم و یک یا دو جفت شاخک وجود دارد و ۳۵۰۰۰گونه دارند.
فعالیت شبانه حلزون ها، ارتباط فعالیت با زمان در سال و شرایط جوی مانند دما و رطوبت، تاثیر آب و هوا بر دوره زندگی، تراکم جمعیت، سرعت تولید مثل و رشد بر جای می گذارد. نور و همچنین غذای در دسترس دیگر عوامل اثرگذار در زندگی حلزون ها هستند. زمستان ملایم موجب افزایش نرخ زنده مانی و نمو سریع تخم و حلزون های جوان می گردد. حلزون ها خاک را حفر نمی کنند، بنابراین تغذیه بر سطح خاک را ترجیح می دهند،جایی که برای آنها جابجایی و یافتن غذا راحت تر است. بیشتر حلزون ها بین ۱ تا ۱۵cm طول دارند و بدن آنها از چهار قسمت تشکیل شده است.

گونه های مهم ایران:

۱- راب گلخانه ­ای (Lehmannia valentina (Fer

طول بدن این حلزون در حداکثر رشد به ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر می­رسد. رنگ آنها خاکستری تیره و دارای چین خوردگی نسبتا کوتاه می­ باشند. پشت بدن در امتداد گنبد پشتی دو نوار تیره نسبتا واضح دیده می­ شود. این گونه بیشتر در اوایل بهار و به خصوص در پاییز در چمن­ کاری­ ها و سبزی­ کاری­ ها فراوانند، ولی در گلخانه­ های مرطوب همه اوقات سال دیده می­ شوند. تخم­ها در دسته­های ۷۰-۸۰ عددی گذاشته می­شوند. تخم­ها سفید شکری و به قطر ۲ میلیمتر است.

۲- راب خانگی Parmacella iberica Eich.

این گونه در سواحل دریای خزر انتشار دارد. رنگ آن در نواحی ساحلی خاکستری متمایل به قهوه­ای و در ارتفاعات چالوس متمایل به زرد است. صدف در این گونه به صورت صفحه کوچکی است، که قسمت برجسته آن از انتهای گنبد پشتی خارج شده است. اندازه بدن در حالت کشیدگی کامل تا ۱۰۰ میلیمتر می­رسد. این جانور در منازل فراوان است و به سبزی­ها و گل­های زینتی صرمه وارد می­کند.این جانوران در اواخر بهار و تابستان فعالیت چندانی ندارند و ظاهرا پوره­های نسل دوم، حدود شهریور ماه هراه با خنکی هوا فعالیت تغذیه ای خود را شروع می­کنند.
انواع فرمولاسیون

طعمه مسموم، مایع، طعمه گرانوله و پلت

در مورد نوع فرمولاسیون باید افزود، طعمه می­ بایست برای حلزون جذب­ کننده، حاوی مقدار کافی ماده موثر باشد. طعمه می ­بایست به گونه ­ای ساخته شود، که شکل آن در خاک خیلی مرطوب هم حفظ شود. اندازه پلت و نحوه توزیع آن (به کیلوگرم) باید به صورتی باشد، که تراکمی در حدود ۴۰-۵۰ پلت به ازاء هر مترمربع به دست آید. طعمه ­هایی که علیه حلزون­ها و راب­ها استفاده می­ شوند، دارای مقادیر متفاوتی از ماده موثر هستند. باید افزود که اگرچه نام فرمولاسیون­ های دیگر هم در بالا آمده است، اما معمول­ترین و موثرترین نوع فرمولاسیون برای این آفات طعمه­ های مسموم می­باشد. در ساخت این طعمه­ ها از مواد جلب­ کننده­ ای مانند سبوس غلات یا آرد استفاده می­گردد.

سمیت:
در مورد این آفت­کش سمیت گوارشی حاد برای موشهای صحرایی ۲۸۳ و برای موشهای خانگی mg/kg 4255 گزارش شده است. سمیت حاد پوستی برای موشهای صحرایی > mg/kg 5000 می­ باشد، اما اثر ناهنجارزایی یا جهش­ زایی از این ترکیب گزارش نشده است. حد مجاز جذب روزانه برای این آفت­کش mg/kg 025 /0 وزن بدن است. طبقه ­بندی سمیت ماده موثر این ترکیب طبق استاندارد WHO درجه دو و طبقه بندی سمیت فرمولاسیون طبق استاندارد EPA درجه سه است.

تاثیر بر روی موجودات غیرهدف
مطالعات نشان داده اند که پلت های متالدهید در صورت کاربرد صحیح برای جوجه تیغی ها، زنبورعسل، پرندگان، جوندگان تاثیر سویی ندارند.

تاثیر روی دشمنان طبیعی

تدوین استراتژی کنترل حلزون­ها باید با توجه به دشمنان طبیعی آنها صورت گیرد تا علاوه بر حفظ محصول سطح جمعیت حلزون در حد طبیعی باشد. وقتی روشهای کنترل شیمیایی به کار می رود، همواره باید تاثیر آن روی موجودات غیرهدف بررسی گردد.

 

 

سم علف کش

راهکارهای مدیریت مقاومت به علف کش ها

كميته اقدام مقاومت به علف كش (HRAC)لیستی از راهکارهاي زير را براي پيشگيري و مديريت مقاومت بيوتيپ هاي علف هرز مقاوم به علف كش تهيه كرده است. البته تكيه بر هر يك از اين راهکارها منجر به تاثير مناسب نمي شود. کشاورز بايستي مجموعه اي از این راهکارها را با دقت استفاده كند، تا اينكه از بروز و گسترش مقاومت پیشگیری شود.

۱ـ از علف كشها تنها زماني كه لازم است، استفاده نمایید. استعمال علف كش می بايست بر اساس آستانه زیان اقتصادي باشد. رشد و پيشرفت مداوم مدل هاي تعیین سطح زیان اقتصادي مي تواند مفيد باشد.
۲۲ـ استفاده متناوب از علف كش ها با نحوه تاثیر متفاوت. از يك علف كش بيش از دو بار در يك مزرعه به طور متوالي استفاده نكنيد، مگر اينكه ساير روشهاي كنترل بكار گرفته شود. مي توان در طي دو سال دو بار بطور متوالي از علف کش های مشابه استفاده كرد، يا در يك سال دو بار به طور متناوب و جداگانه از علف کش ها استفاده كرد.
۳ـ علف كشها را به صورت مخلوط به کار برید، طوري كه مخلوط داراي نحوه تاثیر چندگانه باشد. بهر حال، هر دو علف كش بايستي واجد سمیت عليه علف هاي مقاوم باشند، تا موثر واقع شوند. شایان توجه است، كه در گذشته، علف هايي كه مقاومت را نسبت به علف كش نشان داده اند، اغلب گونه هاي هدف عمده و اصلي نبودند، بنابراین ممكن است بكارگيري تركيبي از علف كش ها كه باعث دو برابر شدن طيف وسيعي از فعاليت كنترل علف مي شود، گران باشد. بسياري از تركيبات علف كش اقتصادي تر ممكن است كافي و موثر نباشد.
۴۴ـ تناوب زراعی، بويژه محصولاتی كه دوره هاي زندگي متفاوت دارند. مثلاً: يكساله هاي زمستاني، مثل گندم زمستاني، دائمي ها مثل يونجه، يكساله هاي تابستاني مثل ذرت و سويا. همزمان باید به خاطر داشت، كه از علف كش هايي كه نحوه تاثیر مشابه دارند، در اين سه محصول مختلف عليه يك علف مشابه استفاده نشود، مگر اينكه ساير روشهاي موثر كنترل در مديريت مزرعه بكار گرفته شود.
۵ـ كاشت واريته هاي مقاوم به علف كش جديد نبايستي به بيش از دو بار استفاده متوالي از علف كشها منجر شود، كه نحوه تاثیر يكساني عليه همان علف دارند، مگر آنكه ساير فعاليتهاي كنترلي موثر بكار گرفته شود.
۶ـ حتی الامکان از ماشینهای کشاورزی برای شخم و نابودی فیزیکی علفهای هرز در کنار کاربرد علف كش استفاده كنيد.
۷۷ـ جايي كه پتانسيل فرسايشي خاك حداقل است، كشت و زرع اوليه و مقدماتي به عنوان جزئي از برنامه مديريت علف های هرز بايد در نظر گرفته شود.
۸ـ مزارع و باغات را بطور منظم بررسي و علفهاي موجود را شناسايي كنيد. نسبت به تغيير در جمعيت علفها توجه کنید، تا پراكندگي علفهايي كه ممكن است براي مقاومت انتخاب شوند، محدود گردد.
۹ـ لوازم كشت و درو را قبل جابجایی از مزارع آلوده به علفهاي مقاوم به سمت مزارع سالم، تميز كنيد.
۱۰ـ مدیریت آزادراه ها، راه آهن و اداره هاي عام المنفعه و سازمانهاي مشابه باید از برنامه هاي كنترلی استفاده كنند، که به پیدایش علفهاي مقاوم به علف كش منجر نمي شود. علف هاي مقاوم از مناطقی كه تحت كنترل این ادارات قرار دارند، به طور مداوم به زمينهاي كشاورزي منتشر مي شوند.

عدم تهيه و خريد آفت كش ها از فروشندگان و عرضه كنندگان غير مجاز

عنايت به لزوم دقت نظر در عرضه سموم دفع آفات نباتي و با عنايت مسائل و مشكلات مترتبه ناشي از تدارك سموم از طريق فروشندگان غير مجاز ، اطلاعيه پيوست جهت آگاهي بهره برداران و كشاورزان اعلام می گردد.

 

اطلاعيه

موضوع: عدم تهيه و خريد آفت كش ها از فروشندگان و عرضه كنندگان غير مجاز

با توجه به اينكه برخي از بهره برداران و توليد كنندگان محصولات كشاورزي ، بعضاَ بخشي از نياز خود به آفت كش ها را از طريق فروشندگان و عرضه كنندگان غير مجاز ، تامين مي نمايند بدين وسيله اعلام مي دارد در صورت بروز هرگونه خسارت ، مشكل و يا شكوائيه مبني بر عدم كارآيي و يا اثرات سوء آفت كشها با منشاء خريد از واحد هاي غير مجاز، اين سازمان هيچگونه حمايت و پيگيري از ذينفعان بعمل نخواهد آورد، لذا با توجه به وجود مراكز مجاز داراي پروانه فروشندگي سموم، از كليه كشاورزان عزيز درخواست و تاكيد ميشود كه آفت كش هاي مورد نياز خود را صرفاَ از واحد هاي مجاز تهيه نمايند.

سازمان حفظ نباتات کشور

منبع خبر: حوزه رياست و روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور

اولين کنگره بين المللی حشره شناسی

در اولين کنگره بين المللی حشره شناسی و دربخش رساله های برتر ،دکتر علی عامری مدير دفتر بيولوژيک سازمان حفظ نباتات موفق به دريافت لوح افتخار و جايزه ويژه گرديد .

دانش آموختگان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس در بخش مسابقه اولين کنگره بين المللی حشره شناسی ايران که هفتم تا نهم شهريور ماه جاری در 4-2مؤسسه تحقيقات گياه پزشکی کشور برگزار شد ، موفق به کسب جوايز « فرحبخش » و « اسماعيلی » شدند .
در بخش مسابقه اولين کنگره بين المللی حشره شناسی ايران ، دکتر علی عامری و دکتر سميرا فراهانی از دانش آموختگان دانشکده کشاورزی به عنوان دو برگزيده در بخش رساله  های برتر شناخته شده و موفق به دريافت جايزه مرحوم دکتر مرتضی اسماعيلی شدند .جايزه مرحوم مهندس قدرت الله فرحبخش نيز برای پايان نامه برتر به عليخان کاتلا و دانش آموخته غير ايرانی دانشگاه تعلق گرفت .
گفتنی است اولين کنگره بين المللی حشره شناسی ايران با هدف ارائه نتايج و يافته های جديد در زمينه حشره شناسی و اهدای جوايز به دانشجويان برتر اين حوزه و علوم وابسته ، حول محورهای : فيزيولوژی و بيوشيمی حشرات و توکسيکولوژی ، حشره شناسی پزشکی ، دامپزشکی ، شهری و صنعتی ، اکوسيستم های حشرات –گياهان و تکامل و تنوع زيستی حشرات برگزار شد.

منبع خبر: حوزه رياست و روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور

رئیس سازمان حفظ نباتات خبر داد: امحاء ۷۰ درصد باغ‌های بادام و گردو در فردوس و سرایان

دکتر محمدعلی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از لزوم امحاء ۷۰ درصد باغات بادام و گردو در فردوس و سرایان به علت وجود آفات کرم خراط خبر داد.

رئیس سازمان حفظ نباتات درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خراسان جنوبی اظهار کرد: حفظ نباتات یکی از اصلی‌ترین کارهایی است که باید در باغات و مزارع خراسان جنوبی انجام شود.
وی با اشاره به سفر یک روزه به شهرستان‌های فردوس و سرایان تصریح کرد: وضعیت باغات بادام و گردو به علت وجود آفات کرم خراط در بحران واقعی است.
رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه توسعه باغات در گذشته ضرر زیادی به منابع آب کشور و زمین زده است، افزود: تغیرات اقلیمی و سهم دریافت آب به درختان کاهش یافته است و بحران به علت طوفان آفات در باغات به جد باید بررسی شود.
باغستانی با اشاره به اینکه باغات درگیر شده با آفات به سه دسته تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: دسته اول باغاتی هستند که به میزان ۷۰ درصدخسارت دیده‌اند، دسته دوم باغاتی که هستند حدود ۵۰ درصد خسارت دیده‌اند و دسته سوم باغاتی هستند که حدود۲۰ درصد خسارت دیده اند.
وی با اشاره به اینکه این آفات در دراز مدت به باغات دیگر نیز خسارت خواهد زد، گفت: این آفت تا منابع موجود و مواد غذایی اصلیش تمام نشود به باغات زرشک و عناب هجوم نخواهند برد ولی باید هشدار را جدی بگیرید و چاره‌ای اندیشند.
رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به راه‌های جلوگیری از پیشروی این آفات اظهار کرد: در ابتدا باید باغات دسته اول و دوم امحاء شوند و اگر این باغات ازبین نروند امکان دارد به باغات دیگر هجوم آورند.
باغستانی تاکید کرد: مسئولان استان باید طرح مدیریتی این باغ‌ها و امحاء آنها را در دستور کار خود قرار داده و نیاز به همکاری تمام دستگاه‌های مربوطه و کشاورزان است.
وی با بیان اینکه این آفات به اصطلاح آفت خصوصی کشاورزان گفته می‌شود، افزود: ولی بعضی از کشاورزان به دانش کافی دسترسی ندارند و باغات را رها کرده و باید مسئولان به فکر حفظ این باغات باشند.
رئیس سازمان حفظ نباتات تاکید کرد: تغیرات اقلیمی در دنیا و کشور صورت گرفته که در ایران ۱۱شهرستان به کرم خراط دچار شده‌اند ولی در خراسان جنوبی یک بحران واقعی است.
وی ادامه داد: اکنون باید به حفظ باغات سالم موجود پرداخت و با شرایط خشکسالی و کمبود آب در استان گسترش باغات به صلاح نیست.
باغستانی با اشاره به اینکه برای سلامت غذایی در حال حاظر نمی‌توان سم را از باغات حذف کرد، یادآور شد: تا آفت در مزارع وجود دارد نمی‌توان سم را از باغات حذف و باید سم را برنامه‌ریزی شده استفاده کرد.
وی با اشاره به برنامه‌های بلند مدت در سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تحریم‌های کشور که از نبود سم خوب و مرغوب محروم بودیم این سازمان تلاش دارد سلامت غذای برای مردم فراهم کند.

منبع خبر: خبرگزاری ايسنا