بروموپروپيلات( امولسیون ۲۵ درصد )

بروموپروپیلات ۲۵% مایع امولسیون شونده

Bromopropylate 25% EC 

کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

Non-systemic Acaricide With Contact Action

بروموپروپیلات کنه کش تماسی غیر سیستمیک میباشد که بر علیه کنه تار عنکبوتی چغندرقند، کنه زرد شرقی و کنه قرمز مرکبات به کار میرود.

محصول آفت مقدار مصرف
چغندرقند کنه تار عنکبوتی ۱٫۲ لیتر در هکتار

(اوایل تابستان)

مرکبات کنه زرد شرقی ۱ لیتر در هزار لیتر آب

( اواخر بهار و اوایل تابستان)

کنه قرمز

بروموپروپیلات با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.  بروموپروپیلات به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.