آبامکتین ( امولسیون ۱/۸درصد )

آبامکتین۱/۸% مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8% EC

کنه کش و حشره کش با اثر تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود

Insecticide/ Acaricide With Contact & Stomach Action, Exhibits Translaminar Movement

آبا مکتین حشره کش و کنه کش تماسی , گوارشی و با فعالیت محدود سیستمیک از گروه آورمکتین می باشد . آبامکتین روی گیرنده های گاما آمینوبوتریک اسید در سیستم عصبی اثر گذاشته و پس از مصرف سبب فلج شدن می گردد . آبامکتین در ایران جهت کنترل مگس مینوز برگ در سبزی و صیفی و کنه زنگار در مرکبات مورد استفاده قرار می گیرد . آبامکتین در بند پایان با تشدید تولید گاما آمینو بوتیریک اسید در سیستم عصبی سبب مرگ می شود

  • کنه کشی از گروه آورمکتین می باشد و تاثیر مطلوب و طیف اثر وسیع دارد.
  • فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول ۲۱ روز می باشد.
  • سم پاشی زمانی آغاز می گردد که اولین علائم آلودگی مشاهده گردد، تکرارسم پاشی ممکن است مورد نیاز باشد.
  • روی حالات متحرک کنه ها اثر دارد، کنه ها را سریع بی حرکت می کند ولی مرگ آنها ممکن است ۳ تا ۵ روز طول بکشد.
محصول آفت مقدار مصرف
مرکبات کنه زنگ ۲۰ سی سی سم + ۲۵۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب برای یک نوبت سمپاشی
سبزی و صیفی جات مینوز ۶۰۰ سی سی در هکتار