دی نیکونازول( مایع ۶ درصد )

تبوکونازول۶% مایع قابل انتشار برای ضدعفونی بذر 

Tebuconazole 6%FS

قارچکش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده

 Systemic Fungicide With Protective , Curative & Eradicative Action

  • قارچکشی از گروه تریازول ها می باشد.
  • قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه کنی به عنوان ضدعفونی کننده بذر است.
  • بهترین نتیجه زمانی حاصل خواهد شد که کاربرد سم در مراحل اولیه توسعه بیماری صورت گیرد.
نام محصول بیماری مقدار مصرف
گندم سیاهک پنهان معمولی و سیاهک آشکار ۰/۵ لیتر در۱۰۰۰ کیلوگرم بذر گندم

تبوکونازول با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.تبوکونازول به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.