توبوکونازول ( پودر ۲ درصد)

تبوکونازول۲% پودر برای ضدعفونی خشک بذر   

Tebuconazole 2%DS

قارچکش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده

 Systemic Fungicide With Protective , Curative & Eradicative Action

  • قارچکشی از گروه تریازول ها می باشد.
  • قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه کنی به عنوان ضدعفونی کننده بذر است.
  • بهترین نتیجه زمانی حاصل خواهد شد که کاربرد سم در مراحل اولیه توسعه بیماری صورت گیرد.
  • هنگام کاربرد پودر تبوکونازول نباید رطوبت بذرهای گندم بیش از ۱۲% باشد.
  • از مصرف این فراورده روی بذور جوانه زده، آسیب دیده، مچاله شده و نیز بذور با قوه نامیه کم خودداری شود.
  نام محصول نوع آفت مقدار مصرف
گندم سیاهک پنهان معمولی و سیاهک آشکار ۱٫۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ کیلوگرم بذر

تبوکونازول با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.تبوکونازول به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.