ديکلو فوپ متيل

دیکلوفوپ متیل ۳۶% مایع امولسیون شونده

Diclofop Methyl 36% EC

علفکش سیستمیک، انتخابی و تماسی

Systemic, Selective & Contact Herbicide

  • علفکشی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید است.
  • جذب عمدتا توسط برگ­ها و مقداری نیز توسط ریشه­ ها در خاک مرطوب صورت می­گیرد. این علفکش در گیاه انتقال می­یابد.
  • با توجه به کاهش کارایی ایلوکسان در اختلاط با علفکش­های هورمونی (مثل توفوردی)، فاصله زمانی کاربرد آن و علف­کش­های مذکور باید حداقل ۵ تا ۷ روز باشد.
  • کاربرد این علفکش در اختلاط با سایر علفکش­ها نیز با محدودیت همراه خواهد بود.
  • یولاف وحشی و چچم را به خوبی کنترل می کند ولی به منظور کنترل فالاریس بهتر است از سایر باریک برگ کش ها مثل تاپیک استفاده شود.
نام محصول علف هرز میزان مصرف زمان مصرف
گندم و جو علف­های هرز باریک برگ ۲/۵ لیتر در هکتار بعد از رویش در مرحله ۲ تا ۴ برگی شدن علفها و یا در زمانی که گندم وارد مرحله پنجه­ زنی شده است

دیکلوفوپ متیل با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.دیکلوفوپ متیل به غیر از علف­های هرز باریک برگ در مزارع گندم وجو توصیه نمی شود.