دیکلرووس


آفتکش دیکلرووس در بازار بانام تجاری ددواپ وجود دارد. دیکلرووس حشره کشی از گروه ترکببات ارگانو فسفره (مشتقات اسید فسفریک) است که بصورت غیر سیستمیک، با اثر تماسی، گوارشی، تنفسی،(تدخینی) ونفوذی به فرم امولسیون فرموله میشود میزان حلالیت این ترکیب در آب دمای؟درجه سانتیگرادحدودیک درصد است .دیکلرووس در محیط مرطوب هیدرولیز شده وتولید اسید فسفریک می کند. دیکلرووس درآب ومحیطهای اسیدی به تدریج ولی در محیطهای قلیایی بسرعت هیدرولیز میشود. تکنیکال این ترکیب روی آهن خورندگی دارد ولی فولاد،آلومینیوم ونیکل بدون وجود آب مقاومند. از نظر تماس پوستی وگوارشی سمیت بالایی دارد، همچنین این سم برای حشرات مفید وزنبور عسل خطر ناک است

مکانیسم اثر
دیکلرووس حشره کش وکنه کش غیر سیستمیک ونفوذی با اثر تماسی، گوارشی وتنفسی (تدخینی) و اثر ضربه ای شدید، دارای دوره محافظتی کوتاه می باشد. این ترکیب خاصیت تخم کشی بالایی دارد ولی بعلت دوام وباقیمانده کم روی محصول، روی کنه ها ضعیف تر از حشرات عمل میکند. اثر این سم در مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی جانوران است. استیل کولین به عنوان ناقل پیام عصبی در فضای بین سیناپسی عمل میکند وموجب تحریک اکسون بعدی میشود دیکلروس دربدن حشره موجب تجمع استیل کولین درسیناپس شده ودرنتیجه تحریک رشته عصبی بعدی به صورت مستمر ادامه میابد واین بدان علت است که آنزیم کولین استراز لازم برای تجزیه استیل کولین در فضای بین سیناپسی وحذف این تحریک مستمر بواسطه دیکلروس بلوکه شده است.

موارد مصرف
دیکلرووس با وجود غیر سیستمیک بودن کارایی بسیار بالایی روی حشرات مکنده دارد. به علت فشار بخار بالا ؟؟؟؟؟؟ باقیمانده سم در عرض سه روز از بین میرود و بهمین منظور میتوان روی محصولات زود رس وگلخانه ای استفاده نمود چون این ترکبی پس از مدتی در آب تجزیه میشود باید محلول سم آماده شده را در اسرع وقت مصرف نمود واز نگهداری آن بیش از؟ ساعت خودداری نمود. دیکلرووس علیه حشرات مکنده، لارو پروانه ها وسوسکها (حشرات جونده)و مگسها (در پرورش قارچ) روی آنواع گیاهان بکار میرود.

سازگاری واختلاط
مصرف دیکلروس در دز توصیه شده هیچ خطری را روی گیاهان تهدید نمی کند، به استثنای گلسرخ، داوودی وخیار با دقت بیشتر محلول پاشی انجام شود، زیرا ممکن است ذر شرایط خاص حساسیت نشان دهد از اختلاط ذیکلرووس با ترکیبات قلیایی وچینومتیونات (مورستان)<پلی سولفیدها بایستی اجتناب نمود.