تری کلفرن

تری کلرفن ۸۰% پودر با قابلیت تر شوندگی

Trichlorfon 80% WP 

حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

Non-systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

  • حشره کشی از گروه ارگانوفسفاتها می باشد.
  • این حشره کش دارای اثر ضربه ای و فوری است.
  • فاصله آخرین سم پاشی تا زمان برداشت محصول ۷ روز می باشد.
محصول آفت مقدار مصرف
گندم و جو سن ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار
برنج مگس خزانه
آفتابگردان و سویا کرم دانه خوار
پیاز و خربزه مگس
کلم پروانه سفیده کلم
سبزی و جالیز کرم قوزه
نخود کارادرینا و هلیوتیس
نارون پوستخوار مصرف ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم سم + ۲٫۵ لیتر نفت +۲۵۰ گرم صابون در ۱۰۰ لیتر آب

تری کلرفن با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.تری کلرفن به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود