عدم تهيه و خريد آفت كش ها از فروشندگان و عرضه كنندگان غير مجاز

عنايت به لزوم دقت نظر در عرضه سموم دفع آفات نباتي و با عنايت مسائل و مشكلات مترتبه ناشي از تدارك سموم از طريق فروشندگان غير مجاز ، اطلاعيه پيوست جهت آگاهي بهره برداران و كشاورزان اعلام می گردد.

 

اطلاعيه

موضوع: عدم تهيه و خريد آفت كش ها از فروشندگان و عرضه كنندگان غير مجاز

با توجه به اينكه برخي از بهره برداران و توليد كنندگان محصولات كشاورزي ، بعضاَ بخشي از نياز خود به آفت كش ها را از طريق فروشندگان و عرضه كنندگان غير مجاز ، تامين مي نمايند بدين وسيله اعلام مي دارد در صورت بروز هرگونه خسارت ، مشكل و يا شكوائيه مبني بر عدم كارآيي و يا اثرات سوء آفت كشها با منشاء خريد از واحد هاي غير مجاز، اين سازمان هيچگونه حمايت و پيگيري از ذينفعان بعمل نخواهد آورد، لذا با توجه به وجود مراكز مجاز داراي پروانه فروشندگي سموم، از كليه كشاورزان عزيز درخواست و تاكيد ميشود كه آفت كش هاي مورد نياز خود را صرفاَ از واحد هاي مجاز تهيه نمايند.

سازمان حفظ نباتات کشور

منبع خبر: حوزه رياست و روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور