مبارزه زراعی: شخم عمیق پس از برداشت محصول، براي از بین بردن فرم زمستان گذران آفت،
کشت زودهنگام و ب هموقع، حذف علف هاي هرز و یخ آب زمستانه براي از بین بردن شفیره ها در
خاك.
مبارزه شیمیایی: زمانی که تعدادي از تخم ها باز شد هند (تقریبا در اوایل اردیبهشت)، کاربرد سموم