سم علف کش

راهکارهای مدیریت مقاومت به علف کش ها

كميته اقدام مقاومت به علف كش (HRAC)لیستی از راهکارهاي زير را براي پيشگيري و مديريت مقاومت بيوتيپ هاي علف هرز مقاوم به علف كش تهيه كرده است. البته تكيه بر هر يك از اين راهکارها منجر به تاثير مناسب نمي شود. کشاورز بايستي مجموعه اي از این راهکارها را با دقت استفاده كند، تا اينكه از بروز و گسترش مقاومت پیشگیری شود.

۱ـ از علف كشها تنها زماني كه لازم است، استفاده نمایید. استعمال علف كش می بايست بر اساس آستانه زیان اقتصادي باشد. رشد و پيشرفت مداوم مدل هاي تعیین سطح زیان اقتصادي مي تواند مفيد باشد.
۲۲ـ استفاده متناوب از علف كش ها با نحوه تاثیر متفاوت. از يك علف كش بيش از دو بار در يك مزرعه به طور متوالي استفاده نكنيد، مگر اينكه ساير روشهاي كنترل بكار گرفته شود. مي توان در طي دو سال دو بار بطور متوالي از علف کش های مشابه استفاده كرد، يا در يك سال دو بار به طور متناوب و جداگانه از علف کش ها استفاده كرد.
۳ـ علف كشها را به صورت مخلوط به کار برید، طوري كه مخلوط داراي نحوه تاثیر چندگانه باشد. بهر حال، هر دو علف كش بايستي واجد سمیت عليه علف هاي مقاوم باشند، تا موثر واقع شوند. شایان توجه است، كه در گذشته، علف هايي كه مقاومت را نسبت به علف كش نشان داده اند، اغلب گونه هاي هدف عمده و اصلي نبودند، بنابراین ممكن است بكارگيري تركيبي از علف كش ها كه باعث دو برابر شدن طيف وسيعي از فعاليت كنترل علف مي شود، گران باشد. بسياري از تركيبات علف كش اقتصادي تر ممكن است كافي و موثر نباشد.
۴۴ـ تناوب زراعی، بويژه محصولاتی كه دوره هاي زندگي متفاوت دارند. مثلاً: يكساله هاي زمستاني، مثل گندم زمستاني، دائمي ها مثل يونجه، يكساله هاي تابستاني مثل ذرت و سويا. همزمان باید به خاطر داشت، كه از علف كش هايي كه نحوه تاثیر مشابه دارند، در اين سه محصول مختلف عليه يك علف مشابه استفاده نشود، مگر اينكه ساير روشهاي موثر كنترل در مديريت مزرعه بكار گرفته شود.
۵ـ كاشت واريته هاي مقاوم به علف كش جديد نبايستي به بيش از دو بار استفاده متوالي از علف كشها منجر شود، كه نحوه تاثیر يكساني عليه همان علف دارند، مگر آنكه ساير فعاليتهاي كنترلي موثر بكار گرفته شود.
۶ـ حتی الامکان از ماشینهای کشاورزی برای شخم و نابودی فیزیکی علفهای هرز در کنار کاربرد علف كش استفاده كنيد.
۷۷ـ جايي كه پتانسيل فرسايشي خاك حداقل است، كشت و زرع اوليه و مقدماتي به عنوان جزئي از برنامه مديريت علف های هرز بايد در نظر گرفته شود.
۸ـ مزارع و باغات را بطور منظم بررسي و علفهاي موجود را شناسايي كنيد. نسبت به تغيير در جمعيت علفها توجه کنید، تا پراكندگي علفهايي كه ممكن است براي مقاومت انتخاب شوند، محدود گردد.
۹ـ لوازم كشت و درو را قبل جابجایی از مزارع آلوده به علفهاي مقاوم به سمت مزارع سالم، تميز كنيد.
۱۰ـ مدیریت آزادراه ها، راه آهن و اداره هاي عام المنفعه و سازمانهاي مشابه باید از برنامه هاي كنترلی استفاده كنند، که به پیدایش علفهاي مقاوم به علف كش منجر نمي شود. علف هاي مقاوم از مناطقی كه تحت كنترل این ادارات قرار دارند، به طور مداوم به زمينهاي كشاورزي منتشر مي شوند.