اولين کنگره بين المللی حشره شناسی

در اولين کنگره بين المللی حشره شناسی و دربخش رساله های برتر ،دکتر علی عامری مدير دفتر بيولوژيک سازمان حفظ نباتات موفق به دريافت لوح افتخار و جايزه ويژه گرديد .

دانش آموختگان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس در بخش مسابقه اولين کنگره بين المللی حشره شناسی ايران که هفتم تا نهم شهريور ماه جاری در 4-2مؤسسه تحقيقات گياه پزشکی کشور برگزار شد ، موفق به کسب جوايز « فرحبخش » و « اسماعيلی » شدند .
در بخش مسابقه اولين کنگره بين المللی حشره شناسی ايران ، دکتر علی عامری و دکتر سميرا فراهانی از دانش آموختگان دانشکده کشاورزی به عنوان دو برگزيده در بخش رساله  های برتر شناخته شده و موفق به دريافت جايزه مرحوم دکتر مرتضی اسماعيلی شدند .جايزه مرحوم مهندس قدرت الله فرحبخش نيز برای پايان نامه برتر به عليخان کاتلا و دانش آموخته غير ايرانی دانشگاه تعلق گرفت .
گفتنی است اولين کنگره بين المللی حشره شناسی ايران با هدف ارائه نتايج و يافته های جديد در زمينه حشره شناسی و اهدای جوايز به دانشجويان برتر اين حوزه و علوم وابسته ، حول محورهای : فيزيولوژی و بيوشيمی حشرات و توکسيکولوژی ، حشره شناسی پزشکی ، دامپزشکی ، شهری و صنعتی ، اکوسيستم های حشرات –گياهان و تکامل و تنوع زيستی حشرات برگزار شد.

منبع خبر: حوزه رياست و روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور