سم قارچ کش

انواع قارچ کش های مورد استفاده در کشاورزی

طبقه‌بندی قارچ‌کشها
– قارچ‌کشهای آلی
ترکیبات آلی قلع ، فنل‌ها ، مشتقات کلرو بنزن ، دی‌ تیوکاربامت‌ها ، بنزی‌می‌دازول‌ها ، آزول‌ها ، تری آزول‌ها ، پری دین‌ها ، تیازول‌ها ، ترکیبات آلی جیوه و کاربامت‌ها
– قارچ کشهای معدنی
گوگرد و ترکیبات گوگردی، ترکیبات معدنی جیوه ،ترکیبات فلزی دیگر مانند روی نیکل و کروم و کادنیوم و ترکیبات مسی
گوگرد
هزار سال قبل – ترکیبات معدنی گوگرد و گوگرد خالص دارای خواص قارچ‌کشی، کنه‌کشی و حشره‌کشی هستند – غیر سیستمیک با خواص حفاظتی و التیامی – از جوانه‌زنی اسپورها جلوگیری میکند – بسیار موثر علیه سفیدکهای سطحی و سوختگی‌ها – برای کنترل لکه سیاه سیبة پیچیدگی برگ هلو – برای کنه‌های تولید کننده گال موثر است – از توسعه زخمها جلوگیری و رشد قارچها در آنها را محدود میکند. مزایای خاصی دارد:
– دارا بودن اثرات کنه‌کشی
– سازگاری با سایر ترکیبات قارچ کش
– سمیت پائین برای انسان و سایر پستانداران
– قیمت پائین گوگرد نسبت به سایر ترکیبات قارچ کش
– امکان کنترل چندین بیماری مانند سفیدکهای سطحی و لکه سیاه سیب با هم
مخلوط بردو
مهمترین و پرکاربردترین ترکیب مسی است که خواص قارچ کشی آن بطور تصادفی در سال ۱۸۸۲ کشف شد مخلوط بردو شامل سولفات مس و آهک است.
قارچ کشهای آلی:
۱- گروه دی نیترو فنلها
۱-۱- دینو کاپ
تجاری: کاراتان – اولین قارچ کشی آلی با اثر مناسب روی سفیدکهای سطحی است – غیر سیستمیک – تماسی با اثر محافظتی و درمان کنندگی – متشکل از دو ماه موثره است – اولی بیشتر کنه‌کش است و دومی بیشتر قارچ‌کش است.
۲- دی تیو کار باماتها
۲-۱- فربام
تجاری: فربام – قارچ کش – با اثر محافظتی و نیز تاثیر ثانوی و زردشدگی یا کلوروز است – برای کنترل الکه سیاه سیب، گلابی، پیچیدگی برگ هلو – در آب سوسپانسیون سیاهرنگی میدهد که اثر آن روی شاخ و برگ و میوه گیاهان باقی می‌ماند – به همین دلیل کمتر رویی درختان میوه و گیاهان زینتی استفاده میشود.
۲-۲- تیرام
تجاری: آرازان Arasan – قارچ کش – با اثر محافظتی – برای کنترل بیماریهای قارچی مختلف مانند زنگ گیاهان زینتی، پوسیدگی نرم میوه‌ها، لکه سیاه و بیماری انباری سیب و گلابی و پیچیدگی برگ هلو استفاده میشود – برای کنترل بیماری مرگ گیاهچه به کار میرود.
نماتدکشها:
۱- ترکیبات نماتدکش با فراریت کم
گروه اول؛ کارباماتها
مهمترین کاربامات نماتدکش آلدی کارپ است.
گروه دوم؛ سموم فسفره آلی
فنامیفوس
تجاری: نماکور – نماتدکش – سیستمیک – تماسی – از ریشه جذب و به برگهای گیاه منتقل میشود – واکنش اکسیداسیون روی گوگرد باعث افزایش سمیت و نیز خاصیت سیستمی ترکیب میشود.
۲- نماتدکشهای ترکیبات فرار و گازی
گروه اول؛ مشتقات ایزو تیو سیانات
دازومت
تجاری: باسمید – تماتدکش، قارچ‌کش، علف‌کش و حشره‌کش غیر انتخابی – گرانول – ضدعفونی خاک – از عمل آنزیمهای مختلف ممانعت میکند.
متام سدیم
تجاری: واپام – تدخین شونده – قبل از کاشت – برای کنترل قارچها، نماتدها، بذور علفهای هرز و حشرات خاک‌زی – گران است و در گلخانه‌ها و محصولات پر ارزش استفاده میشود – تا از بین رفتن ماده موثره نباید کشت شود – گیاهسوزی شدیدی دارد.
متیل ایزو تیو سیانات
۱۹۵۹ – نماتدکش – گاز عمومی برای کنترل قارچ‌های خاک‌زی، حشرات، نماتدها و بذرو علفهای هرز است – گیاهسوزی میکند – قبل از کاشت باید استفاده شود.
گروه دوم: هیدروکربنهای هالوژنه (آلکیل هالیدها)
دی کلرو پروپن
تجاری: نماتوکس – نماتدکش دارای اثر حشره‌کشی و قارچ کشی و با از بین بردن نماتدهای ناقل ویروس اثر کنترل ویروسی نیز دارد – تدخین شونده – برای ضدعفونی خاک – ایزومر سیس دارای تاثیر بیشتری است – بسیار موثر – قادر به از بین بردن سیست (کیست) زمستانگذرانی نماتد است – پرمصرف‌ترین نماتدکش – قبل از کاشت برای ضدعفونی در سبزیکارها، گلخانه‌ها، باغات میوه و مزارع استفاده میشود – بهترین دما ۱۰ تا ۲۷ در خاک
اتیلن دی بروماید
گاز است – برای نماتد کشی در خاک استفاده میشود ۱۸۷۱ در آلمان برای کنترل نماتد چغندر قند به کار رفت.
کربن دی سولفید
کلرو پیکرین
یا گاز اشک آور – ۱۹۱۹ در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت.